- Valutskottet: Två suppleanter

Uppsala studentkårs valutskott är en grupp studenter som väljs av Uppsala studentkårs fullmäktige. Det åligger valutskottet att organisera och leda valet i enlighet med den valordning som är föreskriven i Uppsala studentkårs stadgar. Vidare är det valutskottets uppgift att rekrytera, utbilda och arbetsleda valfunktionärer samt att verka för ett ökat deltagande i kårvalet.

Suppleanterna har till uppgift att vid ledamotens frånvaro ersätta denne och tillsammans med presidiet organisera kårvalet. Se till att allt går rätt och riktigt till. För att man som suppleant för valutskottet ska kunna besvara frågor samt styra upp arbetet på ett bra sätt krävs servicekänsla, lugn, god samarbetsvilja och förmåga att på ett snabbt och effektivt sätt lösa problem.

Valutskottets uppgift är oerhört viktig och ligger till grund för Uppsala studentkårs verksamhet.

Arbetet som suppleant är arvoderat och kräver inga tidigare specifika förkunskaper, men det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom valberedning eller kårens verksamhet. 
Skriv gärna ett par rader om dig själv och om relevant erfarenhet för arbetet som suppleant i valutskottet. 

Skicka din ansökan till valberedning [at] us.uu.se