Humanistiska sektionen

Uppsala studentkår arbetar på flera nivåer på universitetet: institutionsnivå, fakultetsnivå och central nivå. Ett av kårens mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt inflytande över din utbildning, exempelvis genom att sätta press på institutionerna och universitetet. Humanistiska sektionen är en del av Uppsala Studentkår, och syftet är att föra kårens verksamhet närmare studenterna och göra det enklare för studenterna att påverka situationen på just sitt campus och sin institution. Våra främsta arbetsuppgifter är att säkerställa studentrepresentation, främja engagemang hos föreningarna och att bidra till att utveckla utbildningarnas kvalitet. Sektionens studentföreningar är centrala för sektionens verksamhet, och mycket av sektionens arbete sker i samverkan med studentföreningarna.

Humanistiska sektionen omfattar alla studenter som studerar vid någon av följande institutioner:

Språkvetenskapliga fakulteten

- engelska institutionen

- institutionen för lingvistik och filologi

- institutionen för moderna språk

- institutionen för nordiska språk

Historisk-filosofiska fakulteten

- institutionen för arkiv, bibliotek och museer (ABM)

- institutionen för arkeologi och antik historia

- filosofiska institutionen

- historiska institutionen

- institutionen för idé- och lärdomshistoria

- konstvetenskapliga institutionen

- institutionen för kulturantropologi och etnologi

- litteraturvetenskapliga institutionen

- institutionen för musikvetenskap

- institutionen för speldesign

- centrum för genusvetenskap

Teologiska fakulteten

- teologiska institutionen

- centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

 

Föreningar/studieråd

-      SABM, studieråd för ABM

-       Fjölnir, förening för arkeologi och antik historia

-       Historikerstudenterna

-       Salongen, förening för konst

-       Etnograferna, förening för etnografi och antropologi

-       Filosofiska kårföreningen, studieråd för kultur- och samhällsanalysprogrammet

-       Litteraterna, förening för litteratur och retorik

-       Genusföreningen

-       Nordiska studierådet

-       FRoKuS, förening för romanska kulturer och språk

-       Uppsala språkvetarsällskap

-       Teologiska studierådet

-       KulöR, förening för kulturentreprenörer

-      Cairde na gCeilteach, förening för keltiska språk

Sektionsrådet

Sektionsrådet är Humanistiska sektionens högsta beslutande organ. Rådets ledamöter består av studenter från alla sektionens tre fakulteter, och deras uppgift är att föra sektionens verksamhet framåt, besluta om aktiviteter och ekonomi, tillsätta studentrepresentanter och stärka våra studentföreningar i deras verksamhet. Detta görs genom regelbundna möten varannan vecka, sektionsgemensamma evenemang och genom att dela ut projektbidrag till föreningar. I slutet av varje månad har sektionen också medlemsmöte, där representanter från alla föreningar bjuds in att närvara.
 

Jag vill vara med och påverka

Om du har något du vill förbättra på din utbildning eller på ditt campus så kan du kontakta ditt studieråd, sektionsordförande eller studiebevakaren för att få hjälp med hur du ska gå vidare!
 

Studiebevakarna

Studiebevakning handlar i korta ordalag om påverkansarbete gentemot universitetet för att förbättra studenternas villkor. Enligt högskolelagen (2 kap. 7§) har studenterna rätt att utöva inflytande vid universitetet, och de har även rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker. Studiebevakare representerar alla studenter vid sektionen och deras uppdrag går bland annat ut på att se till att utbildningarna på sektionen håller en viss kvalitet och att universitetet följer de regler och riktlinjer som finns.

Studiebevakarna kan svara på studierelaterade frågor, samt förmedla synpunkter och klagomål till lärare och annan personal på institutionen. Dessa frågor kan till exempel röra valet av kurslitteratur, pedagogik och kursplaners disposition. De kan även stötta dig i frågor om arbetsmiljömässig och psykosocial trygghet.

När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen, såvida du inte själv vill något annat.
 

Hur kontaktar jag er?

Studiebevakarnas kontor ligger på Engelska parken i rum 7-1016, i korridoren bakom Matikum. Kom och knacka på eller maila till oss så bokar vi tid för ett samtal!

Telefon till kontoret: 018-471 68 60

Mail till ordförande: ordf.hum [at] us.uu.se

Mail till studiebevakare: studiebev.hum [at] us.uu.se (studiebevakare med fallansvar) & sektion.hum [at] us.uu.se

 (studiebevakare med sektionsansvar)

 

Om du vill engagera dig

Som engagerad i Uppsala studentkår får du möjligheten att vara med och påverka din utbildning, samtidigt som du får en bra erfarenhet att lägga till på CV:t. Det finns många sätt att engagera sig på – du kan engagera dig högt och lågt, mycket eller lagom! För att få mer information om lediga uppdrag kontakta​ ordförande Robin Pelgrom på ordf.hum [at] us.uu.se.