Samhällsvetenskapliga sektionen

Uppsala studentkår arbetar på flera nivåer på universitetet: institutionsnivå, fakultetsnivå och central nivå. Ett av kårens mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt inflytande över din utbildning, exempelvis genom att sätta press på institutionerna och universitetet. Samhällsvetenskapliga sektionen är en del av Uppsala Studentkår med syftet att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därmed göra det enklare för studenterna att påverka situationen på sin fakultet. Våra främsta arbetsuppgifter är att säkerställa studentrepresentation, främja engagemang hos föreningarna och att bidra till att utveckla utbildningarnas kvalitet. Sektionens medlemsföreningar är centrala för sektionens verksamhet, och mycket av sektionens arbete sker i samverkan med medlemsföreningarna

Samhällsvetenskapliga sektionen omfattar alla studenter som studerar vid någon av följande institutioner:

- institutionen för psykologi 
- sociologiska institutionen 
- institutionen för freds- och konfliktforskning 
- statsvetenskapliga institutionen 
- institutionen för kostvetenskap
- ekonomisk-historiska institutionen
- institutionen för informatik och media
- kulturgeografiska institutionen
- statistiska institutionen

Du som vill engagera dig

Som engagerad i Uppsala studentkår får du möjligheten att vara med och påverka din utbildning, samtidigt som du får en bra erfarenhet att lägga till på ditt CV. Det finns många sätt att engagera sig på – du kan engagera dig högt och lågt, mycket eller lagom! För att få mer information om lediga uppdrag kontakta sektionens ordförande Amanda Tedenljung på ordf.sam [at] us.uu.se.

 

Utlysningar

Rekryteringsgruppen för professorer
Rekryteringsgruppen för lektorer
Biblioteksrådet
Ekonomikums matråd
Kommittén för lika villkor
Kvalitetsgruppen

 

Kårföreningar/studieråd

- Föreningen Uppsala beteendevetare 
Studierådet Culina, dietist- och kostvetarföreningen 
Föreningen Samhällsvetarna 
- U-PaD, Uppsala Peace and Development Students’ Association 
- UPS, Uppsala Politices Studerande 
- FREUD, studentförening för psykologistuderande
Dynamicus, personalvetarföreningen
- Socionomus, Socionomstudenter vid Uppsala universitet
- Uppsala Systemvetare
- Historikerstudenterna Uppsala
- Uppsala Medievetare
- Feministiska samhällsstudenter Uppsala

 

Sektionsrådet

Sektionsrådet är samhällsvetenskapliga sektionens högsta beslutande organ. Rådets ledamöter utses genom val hos sektionens medlemsföreningar, och sektionsrådets uppgift är att stärka föreningarna i deras verksamhet, samordna eventuella gemensamma insatser och att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte över föreningsgränser. Detta görs genom regelbundna möten, sektionsgemensamma evenemang och genom att dela ut projektbidrag. Sektionsrådet har regelbundna möten på onsdagar ojämna veckor mellan kl. 17.15–19.00 och alla studenter är välkomna!

Institutionsrådet

Efter sammanslagningen av ekonomiska sektionen och samhällsvetenskapliga sektionen skapades institutionsrådet för att samla alla studentrepresentanter för institutionerna och de studentrepresentanter vid universitetsorganen på fakulteten som är tillsatta av sektionen i övrigt.  Institutionsrådet är inte beslutande som sektionsrådet utan bör betraktas som ett kompletterande av sektionsrådet där studentrepresentanterna för de olika institutionerna och organen främst träffas för att diskutera verksamheten i stort för att kunna bedriva ett så bra påverksansarbete och studentinflytande som möjligt. Ledamötena utses på samma sätt som i sektionsrådet och mötena sker regelbundet varannan onsdag under ojämna veckor, med start den 18 januari.
 

Jag vill vara med och påverka

Om du har något du vill förbättra på din utbildning eller på ditt campus och så kan du kontakta ditt studieråd, sektionsordförande eller studiebevakarna för att få hjälp med hur du ska gå vidare!

 

Studiebevakarna

Studiebevakning är en viktig aspekt av kårens syfte, och det handlar i korta ordalag om påverkansarbete gentemot universitetet med syfte att förbättra villkoren för studenterna. Enligt högskolelagen (2 kap. 7§) har studenterna rätt att utöva inflytande vid universitetet och de har även rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker. Studiebevakare representerar alla studenter vid sektionen och deras uppdrag går bland annat ut på att se till att utbildningarna på sektionen håller en viss kvalitet och att universitetet följer de regler och riktlinjer som finns.

Studiebevakarna kan svara på enkla studierelaterade frågor, samt förmedla synpunkter och klagomål till lärare och annan personal på institutionen. Dessa frågor kan till exempel röra valet av kurslitteratur, pedagogik och kursplaners disposition. De kan även stötta dig i frågor om arbetsmiljömässig och psykosocial trygghet.

När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen om du inte väljer att inte vara det.

 

Hur kontaktar jag er?

Studiebevakarnas kontor ligger på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10C, rum A224 (mitt emot studerandereceptionen). 
Telefon: 018-471 68 89 
Mailstudiebev.sam [at] us.uu.se