Mårten Andersson

Uppsala studentkårs vice ordförande har utbildningsbevakning som sitt arbetsområde. Att bedriva utbildningsbevakning är en av de främsta uppgifterna för Uppsala studentkår.

Detta innebär att bevaka utbildningens kvalitet och allmänna förändringar inom utbildningen. Kåren jobbar både förebyggande med bevakning av utbildningskvaliteten och går in och försöker påverka när situationer uppstår som direkt påverkar studenters utbildningssituation och utbildningskvaliteten.

Vice ordförandes arbetsuppgifter består bland annat av att bevaka utbildningspolitik på nationell nivå och vid Uppsala universitet. Vice ordförande med utbildningsansvar sitter också med i ett flertal grupper på central nivå inom universitetet, bland annat Kvalitetskommittén. Detta är en styrgrupp för universitetets enhet för kvalitet och utvärdering där frågor rörande långsiktigt kvalitetsarbete inom universitetet tas upp.

På fakultetsnivå finns Uppsala studentkårs studiebevakare som arbetar med studenters frågor och problem rörande utbildningen. Studiebevakarna fångar upp vad som händer på fakultetsnivå vilket sedan förmedlas till övriga kåren. På så sätt får kåren en överblick över hur det ser ut på fakultetsnivå och kan driva frågor gentemot universitetet och påverka för att få problem åtgärdade. Studenterna har rätt att finnas representerade i både beredande och beslutande organ vi universitetet. Som det ser ut idag bedrivs utbildningsbevakning på alla nivåer inom universitetet.