Föreningar

LSRU

Logopedernas studieråd i Uppsala (LSRU) är en politiskt och religiöst obunden organisation och kårförening som verkar för logopedstudenternas intresse i studierelaterade frågor. Studierådet utser representanter till olika organ inom studenternas intresseområden och arbetar för att kontinuerligt utvärdera logopedprogrammet i Uppsala. De som sitter i studierådet representerar logopedstudenterna i Uppsala i utbildningsfrågor gentemot fakultet, universitet och omvärld. LSRU verkar även för att öka utbytet av information och idéer mellan logopedstudenter samt för att öka samarbetet med andra studenter och organisationer av intresse för utbildningen.

Biomedicinska föreningen

Biomedicinska Föreningen (BMF) är studentföreningen och studierådet för studenterna vid Biomedicinprogrammet på Uppsala Universitet. Föreningens syfte är att arbeta för biomedicinarstudenternas intressen i utbildningsfrågor och verka för profilering av programmet, främja dess kontakter med arbetslivet samt upprätthålla gemenskapen mellan studenterna i de olika årgångarna. 

Ett av föreningens huvudsyften är även att sammanställa kursutvärderingar och att ge återkoppling till kursansvariga. Detta för att framföra studenternas synpunkter på respektive kurs och möjliggöra förbättringar av dessa.

Medical Master Council 

The Medical Master Council belongs to the Medical Section of Uppsala Student Union and aims to promote its members' studies and social recreation.

Find us on social media!

https://www.facebook.com/UUMedicalMastersCouncil

https://www.instagram.com/mmc_uu/

Sjuksköterskornas Studentförening i Uppsala

Föreningen för dig som läser till sjuksköterska eller röntgensjuksköterska vid Uppsala Universitet. Tillsammans gör vi din tid vid universitetet lite bättre, och mycket roligare!

BAStU-rådet

Syftet med BAStU-rådet är att öka kontakten mellan studenterna på olika årskurser i programmet och mellan studenter och yrkesverksamma biomedicinska analytiker. Vid den årliga insparken av nya studenter i början av september, anordnar BAStU-rådet aktiviteter, och har även uppdraget att visa viktiga platser inom BMC. Insparken brukar avslutas med en sittning. Det andra uppdraget är att anordna den årliga alumnimiddagen. Där studenter i programmet och färdiga biomedicinska analytiker möts och utbyter kunskap. Det tredje uppdraget är att varje vår anordna en examensceremoni samt sittning för avgångsklassen.