Fossil Free Uppsala universitet

Fossil Free Uppsala universitets arbete syftar till att få Uppsala universitet att visa vägen till en fossilfri framtid genom att divestera* ur fossilindustrin!

Det är dags för Uppsala universitet att omvärdera och återupptäcka sin attityd till klimatarbete, utbildning och forskning. I en globaliserad värld utsätter fossilindustrins verksamhet jordens ekosystem artutrotning, skördande av människoliv och våra samhällsfunktioner för stora risker, alltmedan dess förödande effekter länge aktivt har undanhållits för allmänheten. Forskningsresultaten är tydliga, även vid Uppsala universitet. Övergången till ett fossilfritt samhälle är en förutsättning och akut om globalt klimatkaos ska kunna undvikas. Uppsala universitet har som ledande utbildnings- och forskningsstation både moraliskt ansvar och utmärkta möjligheter att trovärdigt kliva fram i övergången till en fossilfri framtid. Divestering ur fossilindustrin till mer hållbara investeringsalternativ är en essentiell pusselbit i ett seriöst och konsekvent arbete för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid, anser Fossil Free Uppsala universitet.

De krav vi genom Fossil Free Uppsala universitet ställer på Uppsala universitet är: 1. Omedelbart upphöra att investera medel, direkt eller indirekt, i fossilbränslebolag, 2. Inom fem år ha divesterat ur fossilbränslebranschen, och därmed är helt fria från direkt och indirekt ägande i fossila bränslen, 3. Regelbundet och på ett transparent sätt redovisar hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria investeringar och 4. Uppmanar sina anställda att divestera sina pensionspengar ur fossilbränslebranschen.

Fossil Free har stöd av Uppsala studentkår och Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår.

*Divestera/Divestering: Att flytta/sälja av investeringar/aktieinnehav från ett bolag eller en industri på etiska, moraliska eller finansiella grunder.