Uppdragslista

Här finns en förteckning över de fasta uppdrag som går att söka genom Uppsala studentkår. Vissa uppdrag är vikta åt fullmäktigepartierna att utse representaner till, andra till sektionerna. När så är fallet står detta utskrivet. Kom ihåg att du alltid kan vända dig till en sektion eller ett kårparti och anmäla intresse för ett uppdrag. Förutom de fasta uppdragen tillkommer även många under årets gång. Det han handla om tillfälliga arbetsgrupper som universitetet instiftar, eller uppdrag inom kommunen. Dessa uppdrag utlyses i regel även de här på hemsidan, så det kan vara bra att hålla koll bland de lediga uppdragen. 

Det finns också en rad olika studentrepresentantuppdrag på fakulteter och institutioner på Uppsala universitet som Uppsala studentkår utser representanter till. Dessa utses av Uppsala studentkårs sektioner. Om du är intresserad av ett sådant uppdrag vänd dig till din sektion! 

 

En lista med de uppdrag som är lediga finner du i menyn till vänster. 

 

Interna uppdrag

Fullmäktige

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

 

Kårpresidiet

Ordförande

Vice ordförande

 

Styrelsen

Upp till 13 ledamöter

 

Presidieutskottet

Ordförande

10 ledamöter (2 stycken per sektion samt kårpresidiet)

 

Verksamhetsrevisorer

Två ordinarie verksamhetsrevisorer

Två ersättare

 

Valberedningen

Ordförande

En ledamot från varje sektion (4 st)

 

Stipendiekommittén

6 ledamöter

 

Jämlikhetsansvarig

 

Internationellt ansvarig

 

Historiograf

 

Programsekreterare

Ordinarie programsekreterare

Vice programsekreterare

 

Arkivarie

 

Delegationledare SFS­FUM

 

Studiebevakare

MedSek ­ 100% 

SamSek ­ 100% 

HumSek ­ 100% 

LÄRA ­ 100% 

 

Sektionspresidialer

Sektion LÄRA ­ ordförande

Sektion LÄRA ­ vice ordförande

Samhällsvetenskapliga sektionen ­ordförande

Samhällsvetenskapliga sektionen ­ vice ordförande

Humanistiska sektionen ­ ordförande

Humanistiska sektionen ­ vice ordförande

Medicinska sektionen ­ ordförande

Medicinska sektionen ­ vice ordförande

 

Valutskottet

Ordförande

Vice ordförande

Två ordinarie ledamöter

Förstesuppleant

Andresuppleant

 

Valobservatörer

En från varje fullmäktigeparti

 

Klubbmästare

Ordinarie

Vice

 

Standarbärare

Ordinarie standarförare

Vice standarförare

Två tofsvipor ­

Två ersättare för tofsviporna ­ 

 

Marskalkar

 

Externa uppdrag

Studenthälsans styrelse

Ledamöter i Drivhusets styrelse

Ledamöter i Disapristets jurygrupp

Ledamöter i styrelsen för Uppsala akademiförvaltning samt Uppsala universitets stiftelseförvaltning

Ledamöter i stiftelsen UBBOs styrelse

Ledamöter i stiftelsen UBBOs arbetsutskott 

Ledamöter i stiftelsen Studenten

Ledamöter i Folkuniversitetets styrelse

 

Studentrepresentantuppdrag

Konsistoriet

En ordinarie studentrepresentant

En ersättare

 

Rektors ledningsråd

En ordinarie studentrepresentant

 

Rektors beslutsammanträde

En ordinarie studentrepresentant

 

Akademiska senaten

9 ledamöter (1 plats för varje fullmäktigeparti samt 1 plats per sektion)

 

Studentrepresentantposter som väljs via det kårgemensamma valmötet

Internationaliseringsrådet

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM)

Stipendienämnden

Biblioteksrådet

Museirådet

Musikrådet

e­lärandegruppen

KAIA

Styrgrupp för förvaltningsobjektet lärande och utbildning

Förvaltningsgrupp för förvaltningsobjektet lärande och utbildning

Användargrupp för förvaltningsobjektet lärande och utbildning

Strategigrupp för IT­frågor

Bedömargruppen för Projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA)

Kursklassificeringsgruppen

Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Styrelsen för Centrum för forsknings­ och bioetik

Styrelsen för Centrum för genusvetenskap

Styrelse för Centrum för teknik­ och vetenskapsstudier

Årets alumn

Beredningsgruppen Pedagogiska priset

Disciplinnämnden

Kvalitetsrådet

Rådet för lika villkor