Kåren från tå till topp.

Tillbaka till studentomrösningen

UPPSALA STUDENTKÅR – FRÅN TÅ TILL TOPP!

Uppsala studentkår representerar i dagsläget alla studenter vid Uppsala universitet, bortsett från studenter vid Farmacevtiska fakulteten. Anledningen till att farmacevterna har sin egen kår, är att de kom hit genom en sammanslagning mellan Farmaceutiska Institutet i Stockholm och Uppsala universitet 1971. Uppsala studentkår jobbar för att alla studenter och doktorander ska ha en så bra studietid som möjligt. Det innebär att vi jobbar för en hög kvalitet på utbildningen, högt studentinflytande på universitetets alla nivåer och för en bra studiesocial situation för alla studenter.

För att nå de målen måste vi jobba på alla plan, från kursnivå till riksdag och regering.

Så här jobbar vi:
1 Nära dig.
Uppsala studentkår är sedan bara några år tillbaka uppdelad i 7 sektioner: Ekonomiska sektionen, Juridiska sektionen, Humanistiska sektionen, Medicinska sektionen, Samhällsvetenskapliga sektionen, Sektion Lära och Teknisk-Naturvetenskapliga sektionen. Varje sektion håller till nära studenterna ute på campus, och har, beroende på sektionens storlek, 2-4 studiebevakare som är heltidsarvoderade av kåren. De arvoderade ska stödja, informera och hjälpa studenter i sin vardag och se till att studenterna är väl representerade i alla aktuella universitetsorgan. Varje sektion har dessutom ett sektionsråd med ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Sektionerna har ofta ett nära samarbete med studentföreningarna på sina respektive campus, och på flera ställen går sektion och studentförening in i varandra, det vill säga att studentrepresentanterna sitter på flera stolar samtidigt. Så är det till exempel på TekNat-fakulteten,där studentföreningen UTN bekostar 50 % av TekNat-sektionens två studiebevakare, och Uppsala studentkår bekostar den andra halvan.

En student kan naturligtvis vara medlem i både kåren och studentföreningen utan att detta innebär någon konflikt. Efter kårobligatoriets fall har Uppsala studentkår gjort ett gediget reformarbete för att just närma sig studentföreningarna och bilda sektioner med dem, i en strävan att uppnå en utveckling där studentinflytandet mer och mer springer ur studenterna ute på campus, och mindre och mindre genom partipolitiskt engagemang.

2. Kurs.
Uppsala studentkårs studiebevakare gör vid varje terminsstart s.k. kursturnéer för att informera nya studenter om kårens arbete och på vilka sätt studenterna kan påverka sin utbildning.

3. Institution - Institutionsstyrelserna...
 ..är de lägsta beslutande organen vid universitetet. I institutionsstyrelsen sitter alltid studentrepresentanter från studentkåren.

4. Fakultet.
Uppsala universitet består av 9 fakulteter, vars högsta beslutande organ är fakultetsnämnden. Där sitter alltid studentrepresentanter från studentkåren.

5. Vetenskapsområde.
Uppsala universitets fakulteter är indelade i tre vetenskapsområden: humanistiskt-samhällsvetenskapligt (samhällsvetenskapliga,teologiska, juridiska språkvetenskapliga, historisk-filosofiska samtutbildningsvetenskapliga fakulteten), medicinskt-farmaceutiskt samttekniskt-naturvetenskapligt område. Dessa leds av områdesnämnder, med var sin vice-rektor som ordförande. Områdesnämnden består av ordförande, viceordförande och 13–19 ledamöter. Av dessa ska minst 3 vara studentrepresentanter från studentkåren.

6. Rektors ledningsråd.
I Rektors ledningsråd har studenterna tre representanter som i dagsläget är Uppsala studentkårs ordförande, Farmacevtiska studentkårens ordförande samt Uppsala studentkårs doktorandnämnds ordförande. I ledningsrådet sitter även prorektor, universitetsdirektören samt de tre vice-rektorerna för vetenskapsområdena.

7. Konsistoriet - universitetets styrelse.
Konsistoriet är universitetets högsta beslutande organ och utgör tillsammans med rektor universitetets främsta ledning. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen, även om de nomineras av universitetet. Lärare har rätt att representeras av tre ledamöter och en suppleant. Studenterna har rätt att representeras av tre ledamöter och två suppleanter.
Dessa är de formella, beslutande organ som Uppsala studentkår är med i och påverkar utbildningskvaliteten och studenternas situation. Förutom dessa bedriver vi studentinflytande i en rad beredande, ad-hoc- och mer informella organ på alla nivåer.

Exempel på organ där vi har studentrepresentanter är:
Rekryteringsgrupper (för professorer och lektorer)
Bibliotekssamverkansgrupper
Kommittéer för lika villkor
Jämlikhetsgrupper
Kvalitetsgrupper

samt mer formella beredande organ, som:

Rektors beslutssammanträde som hålls varje vecka. Vid dessa möten fattar rektor beslut, medan prorektor, förvaltningschef och biträdande förvaltningschef och Uppsala studentkårs ordförande har närvaro- och yttranderätt. Detta ger en insyn i universitetsledningen och de frågor som behandlas. Beslutsammanträdet är också beredande organ inför konsistorietsmöten. Det är rektor som besvarar remisser för Uppsala universitets räkning samt beslutar om tillsättande av vissa tjänster, till exempel professurer. Rektor fattar på beslutssammanträdet även beslut om tillsättande av arbetsgrupper och utredningar, utser vissa universitetsrepresentanter och beslutar om övergripande regler för universitetet. Rektors ledningsråd är beredande till rektors beslutssammanträdande.

Studentsamverkansgruppen för studentfrågor
 tar upp frågor som på olika sätt rör studenter och som inte faller in under andra organ där studenterna finns representerade. Samverkansgruppen för studentfrågor, består av rektor, prorektor och universitetsdirektören samt representanter för studentkårerna, doktorandnämnden och Kuratorskonventet.

Sveriges Förenade Studentkårer.
 Uppsala Studentkår är medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), där vi tillsammans med andra medlemskårer arbetar för att påverka riksdag och regering i utbildningsfrågor. Inom SFS finns även andra grupper som kåren eller delar av kåren samarbetar med, som SFS Doktorandkommitté. SFS doktorandkommitté är SFS permanenta organ för beredningav frågor som rör doktorander och forskarutbildningen. Doktorandkommittén har för närvarande två representanter från Uppsala studentkår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 
Ungefär en gång per termin träffas Uppsalas kårer, Kuratorskonventet och Uppsalas kommunpolitiker i Kommunstyrelsens arbetsutskott, för att diskutera frågor där kommunen och studenterna har nytta av varandra.

Riksdag & Regering. 
Uppsala studentkår påverkar riksdags- och regeringspolitikergenom att anordna möten, debatter och seminarier, samt genom att skriva brev, skrivelser och debattartiklar.

Vi jobbar med helheten!