Medical Master Council (MMC)

The Medical Master Council (MMC)

The MMC represents students from diverse programs, including Molecular Medicine, Infection Biology, Innovative Medicine, Biomedicine, Global Health, Public Health, Medical Research, Forensic Science, Biomedical Laboratory Science, Medical Nuclide Techniques, and Precision Medicine.


MMC - serves as the representative body for students enrolled in Uppsala University's ten highly competitive Medical Master Programs within the Medical Faculty. Our primary aim at MMC is to advocate for the interests of Uppsala University's medical master's students and provide a platform for addressing concerns to enhance both academic and social environments. Additionally, we foster a sense of community among students by organizing various events such as gasques, sports activities, and pub hangouts.


Medicinska Masterrådet (MMC)

MMC - representerar studenter från olika program, inklusive Molekylär Medicin, Infektionsbiologi, Innovativ Medicin, Biomedicin, Global Hälsa, Folkhälsa, Medicinsk Forskning, Rättsmedicin, Biomedicinsk Laboratorieväsen, Medicinska Nuklidtekniker och Precision Medicin.


MMC fungerar som den representativa organisationen för studenter inskrivna i Uppsala universitets tio högt konkurrenskraftiga masterprogram inom medicinfakulteten. Vårt främsta mål på MMC är att företräda Uppsala universitets medicinska masterstudenter och erbjuda en plattform för att ta upp frågor för att förbättra både den akademiska och sociala miljön. Dessutom främjar vi gemenskapen bland studenterna genom att arrangera olika evenemang som gasquer, idrottsaktiviteter och pubträffar.