Student- & doktorandombud

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Kontaktformulär

Ombudet tar emot ärenden via kontaktformulär. Om du önskar boka ett möte eller telefonsamtal med ombudet kan du skriva det i formuläret. Glöm inte att ange ditt telefonnummer.

Fakulteter vi tar emot ärenden ifrån

Alla studenter vid...

 • Fakulteten för utbildningsvetenskaper
 • Historisk-filosofiska fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Språkvetenskapliga fakulteten
 • Teologiska fakulteten
 • Farmaceutiska fakulteten

Med undantag för studenter vid Campus Gotland samt företagsekonomiska-, nationalekonomiska-, statistiska- och ekonomisk-historiska institutionen.

Alla doktorander vid...

 • Fakulteten för utbildningsvetenskaper
 • Historisk-filosofiska fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Språkvetenskapliga fakulteten
 • Teologiska fakulteten
 • Farmaceutiska fakulteten
 • Campus Gotland

Vad kan vi hjälpa dig med?

Medla

Ombudet kan vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.

Hjälpa

Ombudet kan hjälpa dig att förstå dina egna rättigheter och skyldigheter som student eller doktorand.

Undersöka

Ombudet kan undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.

Driva

Hjälpa till med klagomål och driva dem gentemot universitetet.

Vad kan vi inte hjälpa dig med?

Bestämma

Ombudet kan inte bestämma i ärendet. Ombudet kan ge rådgivning samt hjälpa dig föra din talan, men inte påverka beslut.

Demonstrera

Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.

Instruera

Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Överklaga

Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Vanliga frågor för studenter på grund- och avancerad nivå

Här hittar du vanliga frågor inom ämnena: Administration/information, Antagning, CSN, Disciplinärenden, Examinationsmoment, Handledning, Praktik, Studiemiljö och Tillgodoräknanden, i bokstavsordning. Hittar du inte svaret på din fråga här kan du alltid kontakta ombudet.

Administration/information

Hjälp! De säger vid min institution att min tenta har försvunnit. Vad gäller?

Då en tenta försvunnit, tappats bort eller liknande och det är universitetet som bär ansvaret för att detta har skett ska studenter i denna situation snarast ges möjlighet till att skriva en ny tentamen. Kontakta kursansvarig lärare och fråga vad som gäller.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Nu har jag väntat tre veckor på att få min tenta rättad, dessutom är det inte lång tid kvar till omtentan. Hur länge ska jag behöva vänta?

En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och betygssatt efter högst 25 kalenderdagar. Detta måste dessutom ske minst 14 dagar före omtentamen.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Min kurs börjar om två veckor och jag har fortfarande inte fått varken schema eller litteraturlista. Är det här verkligen okej?

Nej, det är inte okej! Ett översiktligt schema med alla examinerande moment och obligatorisk undervisning ska finnas tillgängligt senast fem veckor före terminsstart. Då ska även en förteckning av den huvudsakliga litteraturen finnas. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Vilket är det lättaste sättet att få reda på vad som gäller specifikt för kursen jag ska läsa?

Läs kursplanen! Den innehåller sådant som du som student bör känna till, till exempel kursmål, hur du kommer att examineras och hur dina prestationer ska bedömas. Kursplanen är bindande enligt högskoleförordningen, det som står i den kan inte ändras under kursens gång. Att läsa kursplanen är ett utmärkt sätt att känna till sina rättigheter.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Antagning

Jag blev antagen till en kurs men glömde att tacka ja i tid. Nu blev jag struken från kursen och måste göra en sen anmälan. Finns det något jag kan göra?

Ansökning och svar av antagning på kurser inom föreskriven tid är studentens ansvar. Tyvärr innebär det att du inte kan kräva en plats på kursen med motiveringen att du hade blivit antagen om du inte hade glömt att tacka ja till platsen. Därför bör du först och främst göra en sen anmälan till kursen via antagning.se om detta är möjligt. Ett sätt att försöka lösa din situation kan också vara att, efter du gjort en sen anmälan till kursen, ta kontakt med den institution som ger kursen du vill läsa för att förklara din situation. Du kan exempelvis kontakta kursansvarig eller studievägledare. Ofta har de ett system för reservantagning som sker efter kursstart då de vet hur många studenter som kommer att läsa kursen. De kan ge bättre upplysningar om dina chanser att bli antagen som reserv.

Senast uppdaterad:

27/6/23

CSN

Jag har fått avslag från CSN eftersom jag inte har tagit tillräckligt med högskolepoäng under föregående termin. Därför behöver jag söka dispens för fortsatta studiemedel. Vad ska jag skriva i överklagan till CSN?

För att du ska kunna få dispens så ska det ha funnits särskilda skäl till att du inte klarade av att ta de poäng du fick studiemedel för. Exempel på särskilda skäl är att du eller en nära anhörig har varit sjuk eller att någon nära anhörig avlidit, att du har en funktionsnedsättning som medför att studierna tar längre tid eller att du har haft svårt att klara dina studier på grund av allvarliga brister på skolan. I dispensansökan är det bra att bifoga dokumentation som styrker de särskilda skäl som du åberopar. Att man har hoppat av utbildningen för att man fått jobb är typiskt sett inte ett särskilt skäl som gör att man få dispens från poängkravet.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Hur påverkas mitt studiemedel om jag blir sjuk?

När du blir sjuk kan du behålla ditt studiemedel. Du måste anmäla din sjukdom till Försäkringskassan redan första sjukdagen och efter åttonde dagen krävs ett läkarintyg. I 30 dagar betalas då studiemedlet ut som vanligt, men utan några poängkrav. Från dag 31 och framåt försvinner återbetalningskravet. Avregistrera dig inte från kursen du tänkt läsa eller påbörjat läsa. Om du avregistrerar dig ses du nämligen inte som student längre och då bortfaller möjligheten att få studiemedel från CSN under tiden du är sjuk. Oavsett om du är sjuk eller inte kan du inte få ersättning under sommaren.

Senast uppdaterad:

27/6/23

Jag får studiemedel från CSN för heltidsstudier. Vad händer om jag inte lyckas få godkänt i alla kurser den här terminen, kommer pengarna att krävas tillbaka?

Så länge du faktiskt studerar i den omfattning som du har angett i din ansökan, det vill säga inte avregistrerar dig från kursen och genomför alla obligatoriska moment får du inte återkrav för att du inte får godkänt på kursen. Däremot kommer du inte kunna få mer studiemedel förrän du har fått godkänt på minst 75 % av poängen på de kurser som du har sökt studiemedel för, eller 62,5 % om du läser din första eller andra termin.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Disciplinärenden

Jag har förstått att reglerna kring fusk och plagiat är stränga på universitetet, vad händer om jag blir anmäld för fusk?

En student som blir påkommen med att använda otillåtna hjälpmedel eller som på annat sätt försöker vilseleda under ett examinationsmoment kan bli anmäld för misstanke om fusk eller plagiat. Anmälan skrivs vanligtvis av studierektor för studentens institution och sänds därefter till Disciplinnämnden vid Uppsala universitet.

Du har som student rätt att skriva ett yttrande till Disciplinnämnden, samt uttala dig ytterligare vid Nämndens sammanträde. Nämnden kan fria eller fälla. Antingen ges en varning, vilket innebär att du kan fortsätta studera som vanligt. Dock kommer du med största sannolikhet att behöva göra om examinationen. Den andra åtgärden som kan vidtas är avstängning. Detta innebär att du inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan under en viss tid. Den vanligaste längden på en avstängning är mellan 2-6 veckor men kan som maximalt uppgå till 6 månader.

En avstängning innebär även att institutionen meddelar CSN om tiden för avstängning eftersom studenten under avstängningen inte räknas som student och därför inte har rätt att uppbära studiemedel. Det är dock upp till CSN hur de väljer att agera, universitetet har bara skyldighet att informera om avstängningen. Ett avstängningsbeslut från Disciplinnämnden börjar vanligtvis gälla omedelbart. Det går att överklaga Nämndens beslut i Förvaltningsrätten om studenten anser att det är felaktigt.

Om du blir anmäld för misstanke om fusk eller plagiat är du välkommen att kontakta student- och doktorandombudet som kan bistå med hjälp och råd då du ska skriva ditt yttrande och i mån av tid även följa med dig till Disciplinnämndens sammanträde.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Examination

Examinationen för en kurs var en hemtentamen. Vid omtentamen vill examinatorn ändra examinationsformen till muntlig tentamen. Får hen göra så? Har jag inte rätt att begära samma examinationsform?

Det finns ingen allmän regel som säger att man inte får byta examinationsform. Men om det står något i kursplanen om examinationsform så ska det gälla även omtenta. En omtenta får heller aldrig vara svårare eller lättare än den ordinarie tentan.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Jag har läst en kurs utan att bli helt klar. Jag har varit på alla obligatoriska moment men inte lämnat in pm eller skrivit tenta. Nu när jag vill göra klart kursen säger institutionen att jag måste söka och registrera om mig på kursen. Är det så?

Nej, om det enda du har kvar på kursen är examinerande moment som inte är lärarledda, alltså bland annat tentor och inlämningsuppgifter så behöver du inte registrera om dig på kursen. Det du behöver göra är att kolla upp tentadatum eller inlämningsdatum och sen göra de examinerande momenten. Observera att du kan behöva anmäla i förväg att du tänker skriva en tenta eller lämna in en skrivuppgift.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Jag har hört att man bara får skriva om en tenta fem gånger för att få godkänt, stämmer verkligen det?

Nja, det finns ingen övre gräns för hur många gånger du får skriva om din tenta. Däremot får inte antalet tentatillfällen för att nå godkänt resultat begränsas till färre än fem. Detta regleras i högskoleförordningen. Du har alltså rätt till minst fem tentatillfällen för att få godkänt resultat.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Vad kan jag göra om jag tycker att jag har fått fel betyg på en tenta?

Det går inte att överklaga ett betyg, däremot kan du begära omprövning. En omprövning sker om det har kommit upp nya omständigheter eller om betyget är uppenbart felaktigt. En omprövning kan aldrig innebära att betyget sänks. Om du fortfarande efter omprövningen anser att examinationen inte gått rätt till kan du vända dig till universitetets betygsombudsmän. De kan ge rekommendationer till examinatorn om de anser att något i examinationsprocessen inte gått rätt till, men det är ändå examinatorn som i slutändan bestämmer betyget.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Jag har kuggat en tenta i en kurs två gånger. Jag har alltid skrivit den i en sal. Jag undrar om jag kan begära en annan examinationsform?

Om du genomgått två examinationstillfällen utan godkänt resultat har du rätt till att få en annan examinator utsedd. Finns det särskilda skäl för att inte kunna erbjuda en annan examinator har du rätt till en annan examinationsform.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Handledning

Jag har en väldigt dålig relation till min uppsatshandledare och jag känner att hen inte är till någon hjälp i mitt uppsatsskrivande. Har jag rätt att byta handledare?

Om det finns särskilda skäl bör en student ges möjlighet att byta handledare vid examensarbete. Bytet måste du själv begära hos institutionen.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Jag blev inte klar med min uppsats i tid, har jag rätt att få hjälp av min handledare även efter att kursen egentligen är slut?

Det finns ingen absolut rätt till fortsatt handledning då kursen är slut. Ibland brukar dock handledare hjälpa de studenter som blivit försenade oavsett om det finns en formell rätt till det eller inte. Alla institutioner och kurser ska ha regler om vad som gäller för handledning. Hör av dig till din institution och begär att få läsa de regler som gäller där.

Senast uppdaterad:

21/6/23

Praktik

Jag har fått min praktik förlagd väldigt långt från Uppsala. Jag får därför ganska stora resekostnader, vad gäller för att få ersättning för dem?

Är praktiken oavlönad och obligatorisk i kursplanen ska du som student inte betala mer än 25% av de merkostnader som följer av den. Institutionen ska därför bidra med 75% av resekostnaderna. Detta förutsätter dock att du väljer ett så billigt resealternativ som möjligt.

Senast uppdaterad:

27/6/23

Jag har fått praktik långt ifrån Uppsala som jag kommer ha svårt att genomföra eftersom jag har en sjukdom och måste besöka läkare för behandling flera gånger i månaden, har jag rätt att byta praktikplats?

De flesta utbildningar där praktik ingår har regler om att den som har medicinska eller andra särskilda skäl har rätt att få en praktikplats som gör att praktiken kan genomföras så smidigt som möjligt. Det viktiga är att höra av sig i tid och tydligt ange vilka skäl en har för att få en viss praktikplats. Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka under praktiken så att du inte kan genomföra den har du rätt att genomföra praktiken vid ett senare tillfälle.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Studiemiljö

Vi har en kurs som ska examineras på en lördag. Får det vara så? Jag har för mig att en ordinarie tentamen inte får ligga på en lördag, eller är jag helt fel ute?

Den regel som finns säger att undervisning och tentor bör förläggas till vardagar mellan 08.00 och 17.00 om det inte finns särskilda skäl eller det har angetts i kursplanen att undervisningen ligger på andra tider, alltså till exempel kvällskurser. Du bör i första hand vända dig till den kursansvariga för din kurs och om du inte får gehör för dina synpunkter kan du vända dig till ombudet för stöd.

Senast uppdaterad:

21/6/23

Kursen jag läser har schemalagd obligatorisk undervisning mellan kl. 08-17 under princip alla vardagar vilket känns rätt mastigt. Hur mycket av undervisningen får egentligen vara obligatorisk på en kurs?

Det finns inga regler om hur mycket av undervisningen som får vara obligatorisk. Det ska dock framgå av kursplanen vad som är obligatoriska moment av en viss kurs. Den sammanlagda studietakten för heltidsstudier ska inte vara mer än 40 timmar i veckan, alltså inräknat både undervisning och egna studier. Om det är en lägre studietakt än heltid för kursen du ska läsa (dvs tredjedelsfart eller deltid) blir antalet studietimmar per vecka färre. Det bästa tipset här är att försöka ha en dialog med lärarna om vad som blir ett rimligt upplägg. Det ska alltid finnas en anledning och en motivering till att ett visst moment är obligatoriskt.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Min examinator var väldigt otrevlig under opponeringen av min uppsats. Får det verkligen gå till så?

Självklart ska en lärare uppträda korrekt och inte vara otrevlig. Ombudet kan hjälpa dig att prata med examinatorn och hens överordnade så att du får en ursäkt och så att det inte händer igen.

Senast uppdaterad:

21/6/23

Jag har läs- och skrivsvårigheter och tycker att det är svårt hänga med i undervisningen och på tentorna. Finns det någon hjälp att få?

Ja, det finns det! Av diskrimineringslagen framgår att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett t.ex. funktionsnedsättning. Om dina läs- och skrivsvårigheter är av varaktig natur räknas det som en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening vilket ger dig en rätt till pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra undervisningen tillgänglig för dig. Ett förslag är att ta kontakt med studievägledaren vid din institution eller universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning för att prata om de hinder som finns i din studiemiljö och vad som kan göras åt dem. Vid ett möte med samordnarna krävs att du tar med dig någon form av dokumentation på din funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

27/6/23

Den senaste tiden har varit riktigt tuff. Hur mycket jag än pluggar känner jag mig aldrig nöjd med mig själv. Jag känner mig konstant stressad och det har börjat påverka mina studier negativt. Jag vet inte riktigt vem jag ska prata med om detta...

Om du behöver stöd i kontakterna med din institution för att förklara din situation och om möjligt komma fram till en individuell lösning som kan underlätta för dig i studierna är du välkommen att kontakta ombudet för hjälp med det. Det kan även vara bra om du får prata med någon om den stress och prestationsångest du upplever i studielivet. På Studenthälsan finns psykologer och kuratorer som alla är specialiserade på studierelaterade frågor. Under deras ordinarie öppettider kan du ringa till receptionen på telefonnummer 018-471 69 00 för att boka en tid.

Senast uppdaterad:

27/6/23

Jag snubblade i trappan i föreläsningssalen och bröt benet. Finns det någon försäkring för studenter?

Ja, en högskola ska enligt högskoleförordningen ansvara för att du som student är försäkrad för personskada när skadan har uppkommit till följd av olycksfall i samband med högskoleutbildning i Sverige. Du har en personskadeförsäkring genom Kammarkollegiet under skoltid och till och från universitetet.

Senast uppdaterad:

27/6/23

Jag är ensamstående förälder och ska börja studera till hösten. Jag funderar på hur det kommer att gå att kombinera mitt föräldraskap med studier. Är det något särskilt jag ska tänka på? Vad har jag för rättigheter?

Uppsala universitet har en föräldrapolicy som säger att arbets- och studievillkoren ska vara sådana att föräldrar kan ta sitt fulla ansvar för hem och barn utan att detta lägger hinder i vägen för studierna. Institutioner ska i möjligaste mån underlätta för studenter som har barn genom att ha goda rutiner för schemaläggning, så att du som student i god tid kan planera form och tid för barnomsorg. I viss utsträckning bör det även erbjudas mer individualiserade anpassningar, exempelvis då du tillfälligt behöver stanna hemma för vård av sjukt barn. Det kan även vara bra att kontakta den institution du planerar att studera vid för att diskutera just din situation.

Senast uppdaterad:

20/6/23

Tillgodoräknanden

Vart vänder jag mig om jag vill tillgodoräkna en kurs som jag har läst tidigare och som ingår i ett program, men nu blir nekad att tillgodoräkna när jag nu börjat läsa programmet?

Det är alltid en bra början att prata med studievägledarna. Andra personer som kan kontaktas i den frågan är programansvarig och studierektor. Beslut om tillgodoräknande går också att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.

Senast uppdaterad:

20/6/23