Studentrepresentation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Som studentrepresentant bjuds du även in till jul- och sommaravslutning för alla studentrepresentanter vid Uppsala studentkår.

Sök
Typ av uppdrag
Område
Hist-fil
språkvet
fak utbild
Teofak
Samfak
Medfak
Antal möten per termin
1
20

Lediga poster

X lediga poster
Visar X poster
Språkvetenskapliga fakultetens nämnd för lärarexcellens

Språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakultetens nämnd för lärarexcellens bereder inkommen anhållan om att utses till excellent lärare efter det att rekryteringsgruppen har beslutat att ärendet ska handläggas vidare. Gruppen avger ett yttrande. Den språkvetenskapliga fakultetens nämnd för lärarexcellens tillsätts av fakultetsnämnden i början av varje mandatperiod. Gruppen består av dekan eller prodekan (ordf.), två lärarrepresentanter varav minst en excellent lärare, samt en studentrepresentant. Om det inte är uppenbart obehövligt ska bedömningen av meriterna kompletteras med en intervju. Nämnden kan vidare besluta att bedömningen av meriterna ska kompletteras med ett pedagogiskt prov. Nämnden ska avge ett yttrande, vilket ska inkludera ett omdöme om det pedagogiska provet om ett sådant har genomförts. Det är bra om du som söker har åtminstone 4 terminers erfarenhet av studier. Uppdraget kräver utöver mötestiden ca 1-2 timmars förarbete inför möte i form av läsning av handlingar.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Kan förstå svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

12/15/23

-

6/30/24

Teologiska institutionens pedagogiska dagar 2024 med studentmedverkan: Undervisningsdilemman i religionsvetenskap – kollegial undervisningsutveckling
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Undervisning i religionsvetenskap tangerar ofta värdeladdade ämnen såsom antisemitism, islamofobi, religionskritik och postkolonialism. Detta innebär att lärarna kan ställas inför svåra undervisningsdilemman i mötet med studenter som har varierande förhållningssätt till religion. För att rusta lärarna med konkreta redskap som hjälper dem att hantera undervisningsdilemman, har Teologiska institutionen erhållit pedagogiska utvecklingsmedel (PUMA) för ett projekt kring metoden didaktisk utvecklingsdialog, där lärare i samarbete med studenter identifierar och utvecklar strategier för att hantera pedagogiskt utmanande situationer. Du är nu välkommen att ansöka om att delta i Teologiska institutionens pedagogiska projekt Undervisnings- dilemman i religionsvetenskap – kollegial undervisningsutveckling som genomförs under 2024. I projektet kommer studenter att delta med sina erfarenheter från undervisningsdilemman i lärosalen. Här finns möjligheter för studenter att kunna arbeta konkret med att påverka undervisningen. Projektet ger också möjlighet för blivande ämneslärare att reflektera över lärarrollen och tänkbara dilemman i förhållande till sin egen kommande undervisning. Projektet kommer att inkludera studentmedverkan vid dessa tillfällen: 11 juni kl 9.00–13.00 (inkl. lunch), 11 oktober kl 9.00–13.00 (inkl. lunch), 6 december kl 9.00–13.00 (inkl. lunch). Det är obligatoriskt att delta vid samtliga tillfällen. Vi söker nu studenter som är intresserade av att delta i projektet. Du som vid slutet av HT 2023 har läst minst 30 hp på Teologprogrammet eller Religionsvetarprogrammet vid Teologiska institutionen är välkommen att ansöka. Vi eftersträvar en god fördelning av studenter mellan programmen. Vid behov kommer urval att göras. Max 5 studenter kommer att kunna delta. Antagna och deltagande studenter kommer att erhålla ett arvode samt ett intyg. Detaljerad information om upplägg sänds ut till de anmälda och antagna deltagarna.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

3 000 kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

12/15/23

-

12/6/24

Programråd för psykologprogrammet - Institutionen för psykologi
Institutionen för psykologi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Programrådet ansvarar för att bevaka integriteten och innehållet i institutionens program. Det innebär ett ansvar för att innehållet i programmet uppfyller den utbildningsplan som gäller för programmet på ett balanserat sätt, inklusive ansvar för programmets utveckling, förnyelse och samordning.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

1

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Rekryteringsgruppen för anställningar vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets anställningsordning. Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Arbetsgrupp för framtidens VFU vid Universitetssjukvårdsstyrelsen

Medicinska fakulteten

Arbetsgruppen för framtidens VFU ligger under universitetssjukvårdsstyrelsen (USS). Arbetsgruppens syfte är att inventera befintliga VFU-placeringar, hitta nya samt komma med förslag för att kunna utnyttja de placeringar som finns optimalt.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Grupp för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för ABM (SALV-gruppen)
Institutionen för ABM

Historisk-filosofiska fakulteten

Som studentrepresentant i gruppen för arbetsmiljö och lika villkor bidrar du till att verka för en god arbetsmiljö och att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Mötestiden uppskattas till 1 timme per möte.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

2

Arvode

500kr
Språkkunskaper

Flexibelt

Utbildningsnivå

Avancerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Utbildningsutvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet
Utbildningsutvärderingar

Medicinska fakulteten

Du som studentrepresentant kommer vara del utav en bedömargrupp bestående av 3-4 vetenskapliga representanter och 1-2 studentrepresentanter. Utifrån den självvärdering som programkommittén för specialistsjuksköterskeprogrammet tar fram ska bedömargruppen granska hur pass väl programmet uppfyller de 11 aspekterna. Självvärderingen kompletteras med ett platsbesök hösten 2024 då bedömargruppen har möjlighet att ställa frågor och diskutera relevanta aspekter med programmets ansvariga, undervisande lärare och studenter. Granskningen av självvärderingen tillsammans med de kompletterande uppgifter som har inhämtats vid platsbesöket ligger sedan till grund för det skriftliga bedömarutlåtande som bedömargruppen vid avslutat uppdrag skickar till programkommittén. Tidsplan (i grova drag än så länge) - Bedömargruppen godkänns av områdesnämnden (december 2023) - Specialistsjuksköterskeprogrammet skickar sin självvärderingsrapport till bedömargruppen (maj 2024) - Bedömargruppen gör ett platsbesök (september 2024) - Bedömargruppen skriver ett bedömarutlåtande (oktober 2024) - Bedömarutlåtandet tillsammans med en åtgärdsplan för ev. brister förankras i områdesnämnden (senast december 2024) Efter avslutat uppdrag erhåller studentbedömare 5 000 kr i ersättning. Du som studentrepresentant får inte själv vara student på specialistsjuksköterskeprogrammet, men ska vara från ett närliggande program.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per uppdrag

5000kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

11/1/23

-

12/31/24

Grund- och masterutbildningsnämnden (GRUMN) - Institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beredande organ för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå, behandlar bl.a. kursplaner och litteratur och undervisningsfrågor. Medverkan via Zoom ev. möjlig om särskilda skäl finns och detta meddelats på förhand. Du bör vara student på socionomprogrammet eller mastersprogrammet i socialt arbete.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

2

Arvode

Per möte

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Grund- och masterutbildningsnämnden (GRUMN) - Institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beredande organ för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå, behandlar bl.a. kursplaner och litteratur och undervisningsfrågor. Medverkan via Zoom ev. möjlig om särskilda skäl finns och detta meddelats på förhand. Du bör vara student på socionomprogrammet eller mastersprogrammet i socialt arbete.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Per möte

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Arbetsmiljögruppen - Institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsmiljögruppen består av representanter för arbetsgivare, arbetstagare och studenter och är institutionens samarbetsorgan för arbetsmiljöfrågor. En viktig uppgift är att upprätta en årlig handlingsplan för arbetsmiljö- och likavillkorsarbete. Medverkan vid Zoom eventuellt möjligt om särskilda skäl finns och meddelas på förhand.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

1

Arvode

Per möte

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.