Studentrepresentation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Som studentrepresentant bjuds du även in till jul och sommaravslutning för alla studentrepresentanter vid Uppsala studentkår.

Sök
Typ av uppdrag
Område
Hist-fil
språkvet
fak utbild
Teofak
Samfak
Medfak
Antal möten per termin
1
20

Lediga poster

X lediga poster
Visar X poster
Programkommitté Arbetsterapeutprogrammet
Programkommittéer

Medicinska fakulteten

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Programkommitté Arbetsterapeutprogrammet
Programkommittéer

Medicinska fakulteten

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Referensgrupp för samverkan inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Gruppens syfte är att uppmuntra, stödja och samordna fakulteternas samverkansarbete samt bistå̊ vicerektor vid fullgörandet av Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskaps uppgifter enligt universitetets handlingsplan för samverkan.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

5/5/23

-

6/30/24

Styrgruppen för partnerskolor
partnerskolegrupper

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Styrgruppen hanterar främst allmänna och långsiktiga strategiska frågor såsom avtal, handledarutbildning, forskar-lärarsamverkan, kompetensutveckling och utvärdering. Styrgruppen ger uppdrag åt de operativa grupperna.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Operativa partnerskolegruppen Uppsala Ämneslärare
partnerskolegrupper

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Verkar lokalt ute i partnerkommunen och arbeta utifrån riktlinjer från styrgruppen. Planera, samordna och utföra konkret verksamhet såsom fältstudiedagar och praktiknära workshops för lärarstudenter. Det är en fördel om studeranderepresentanten genomför VFU i partnerkommunen.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Beredningsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor - EDU
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Gruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, utforma förslag till rutiner för arbetsmiljöarbetet, säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, genomföra undersökningar av den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön, följa upp vidtagna åtgärder i arbetsmiljöarbetet, genomföra riskbedömningar vid förändringar, säkerställa kunskaper och kompetens hos medarbetare och chefer i verksamheten inom området arbetsmiljö och lika villkor, genomföra årlig uppföljning och planering av förebyggande och åtgärdande insatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet, följa upp sjukfrånvarostatistik

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Beredningsgruppen för kompetensförsörjning - EDU
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beredningsgruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, utforma förslag till kompetensförsörjningsplan, följa upp bemanning, rekrytering och kompetensutveckling på institutionen, föreslå rekrytering av tidsbegränsade anställningar

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå - EDU
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beredningsgruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, hantera och bereda institutionens kursplaner på grundnivå och avancerad nivå (utom för kurser inom lärarprogrammen) inför beslut i institutionsstyrelsen, hantera och bereda institutionens kursplaner på grundnivå och avancerad nivå inför tillstyrkande i institutionsstyrelsen och senare beslut på fakultetsnivå, följa upp frågor som rör progression i utbildningarna och likformighet mellan kursplaner, bereda riktade utredningsuppdrag, årligen ta del av sammanställningar av kursutvärderingar och rekommendera åtgärder utifrån dessa och i övrigt vara kvalitetsdrivande i utbildningsfrågor.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Bedömargrupp för excellent lärare - Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten

Bedömargruppen för excellenta lärare bereder ansökningar till att antas som excellenta lärare vid vetenskapsområdet. Gruppens arbete består i att granska inkomna ansökningar, skicka dem på sakkunniggranskning och slutligen ta fram ett förslag på vilka personer som bör antas. Gruppen sammanträder i normalfallet tre gånger på vårterminen i mars – juni. Ett arvode utgår på 500 SEK per möte för studentrepresentanter på grundnivå och avancerad nivå. För mer information om bedömargruppens arbete, se https://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/namnder-och-kommitteer/bedomargruppen-for-antagning-av-excellent-larare/

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Lika villkorsgruppen för sjuksköterskeprogrammet
Programkommittéer

Medicinska fakulteten

Som studentrepresentant i gruppen för lika villkor bidrar du till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.