Angående händelserna i Iran

Fists in the air

  Foto:

   English below

   Under söndagen den 2:a oktober gick det iranska revolutionsgardet till attack på studenter vid Sharifs tekniska universitet i Teheran. Säkerhetsstyrkorna gav sig på studenterna med skarpladdade vapen, paintballpistoler, batonger och tårgas – många arresterades och fördes bort. Attacken var en del av regimens många brutala försök att trycka ner de protester som blommat upp efter mordet på Mahsa Amini. Till vår skräck och förtvivlan har det statliga våldet endast eskalerat sen dess.

   Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet fördömer attacken på studenterna på Sharifs tekniska universitet liksom allt statligt våld mot demonstranter i Iran. Vi ställer oss även villkorslöst på den kämpande befolkningen i Irans sida: Mot kvinnoförtryck, mot statligt våld och mot brist på demokrati. Irans kvinnor har allt för länge förnekats liv och frihet, likväl som respekt och jämlikhet – precis som Irans befolkning allt för länge förnekats yttrandefrihet och grundläggande demokratiska rättigheter. 

   Som studerande och doktorander känner vi en stark samhörighet med de kämpande studenterna vid Irans lärosäten, liksom en trängande oro för deras säkerhet. Vi som själva studerar delar på många sätt livsprojekt, intressen och drömmar med studenterna i Iran. Samtidigt är vi världar ifrån varandra när det kommer till de fri- och rättigheter vi åtnjuter. För många vid Uppsala universitet tas dessa rättigheter ofta för givna. För andra studenter på Uppsala universitet är skillnaden mellan tillvaron i Sverige och Iran såklart akut närvarande; genom egen erfarenheter av förtrycket i Iran eller släkt- och vänskapsband till de som idag riskerar liv och lem i kampen mot regimen. Oavsett är varje dag som går utan att dessa grundläggande fri- och rättigheter blir lika självklara i Iran som i Sverige en dag för mycket – och varje dag som den nuvarande regimen tillåts vara kvar vid makten och utöva sina våldsamma förtryck likaså.

   Vi uppmanar därför den Svenska staten att avbryta alla samarbeten och relationer som gynnar och normaliserar regimen i Irans förtryck. Vi uppmanar även den svenska staten och Uppsala universitet att göra allt som står i deras makt för att stötta studenter och universitetsanställda i och från Iran: Oavsett om ett sådant stöd riktas mot Iranska studenter och universitetsanställda i Sverige eller mot akademiskt underbyggd feministisk och demokratisk aktivism i Iran måste solidaritet stå högt på universitetets agenda och vara en prioritet för Svensk utrikespolitik.

   Jin - Jiyan - Azadi 

   Kvinna - Liv - Frihet

   Doktorandnämnden & Uppsala studentkår

   English

   On Sunday, October 2nd, the Iranian Revolutionary Guard attacked students gathered at the Sharif University of Technology in Tehran. The security forces brought live ammunition, paintball guns, batons, and tear gas to bear on the protesting students. Many were arrested and taken into custody. The attack was part of the regime's many brutal attempts to suppress the protests that blossomed in the wake of the murder of Mahsa Amini. To our horror and despair, state violence has only escalated since then.

   Uppsala Student Union and the Doctoral Board at Uppsala University condemn the attack on the students at Sharif University of Technology, as well as any and all state violence against protesters in Iran. Furthermore, we unconditionally stand on the side of the fighting population in Iran: Against women's oppression, against state violence, and against lack of democracy. The women of Iran have been denied life and freedom – as well as respect and equality - for far too long, just as freedom of expression and basic democratic rights for the people of Iran are long overdue.

   As students ourselves, we feel a strong affinity with the struggling students at Iran's universities, along with a pressing concern for their safety. In many ways we share life projects, interests and dreams with the students in Iran. At the same time, we are worlds apart when it comes to the freedoms and rights we enjoy. For many at Uppsala University, these rights are often taken for granted. For other students in Uppsala, the difference between life in Sweden and life in Iran is acutely present; due to personal experiences of the oppression in Iran or ties to family and friends who at this very moment risk life and limb fighting the regime. Regardless, every day that passes without basic democratic freedoms and rights becoming as unquestionable in Iran as they are in Sweden is one too many – just as every day that the current regime is allowed to exercise its violent oppression.

   We therefore call on the Swedish government to suspend all collaborations and relationships with Iran that benefit and normalize the oppression and state violence carried out by the current regime. We also call on the Swedish state and Uppsala University to do everything in their power to support students and university employees in and from Iran: Regardless of whether such support is directed towards Iranian students and university employees in Sweden or towards academic, feminist, and democratic activism in Iran. Solidarity with the protesting populace of Iran must be high on the university's agenda and a priority for Swedish foreign policy.

   Jin - Jiyan - Azadi 

   Woman - Life - Freedom 

   The Doctoral Board at Uppsala University & Uppsala Student Union

   Fler inlägg

   Nyhet

   Våra krav – Uppsala som cykelstad

   Våra krav för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

   Learn more
   En text där det står Jubileum 175 år.
   Nyhet

   Uppsala studentkår 175 år

   I år fyller Uppsala studentkår 175 år vilket firas med en rad aktiviteter 11-16 mars.

   Learn more