Cykelställen vid Fyrisån: Studentkårens röst hörs!

Vice ordförande Alexander vid cykelställen vid Fyrisån.

  Foto:

   Följande blogginlägg sammanfattar rapporteringen och debatten om cykelställen längst Fyrisån i centrala Uppsala. I korthet har Uppsala studentkår kämpat för att behålla cykelställ vid Norrlands nation och utanför Campus Gamla torget genom en serie debattartiklar. Vi har genom våra debattinlägg kunnat visa att det finns en majoritet i kommunen som håller med om att cykelställ ska prioriteras över biltrafik i centrala Uppsala. 

   Samtidigt är frågan långt ifrån avgjord och cykelställen riskerar fortfarande att flyttas. I nuläget ligger ärendet hos stadsbyggnadsförvaltningen som ska utreda saken innan gatu- och samhällsmiljönämnden slår fast vad som ska hända med cykelställen. Uppsala studentkår kommer såklart fortsätta att följa händelserna och agera för cykeltillgänglighet för studenter i Uppsala.

   Dramat runt cykelställen började med ett beslut i Uppsala kommunfullmäktige den 12:e december 2022. På kommunfullmäktige behandlades en motion skriven av Mats Åhlund (C) som förespråkade att utrymmet längs med Fyrisån ska bli grönare. I motionen föreslår Åhlund tre åtgärder: (1) Att cykelställen längs Fyrisån flyttas till en närliggande plats. (2) Att hårdlagda ytor byts ut mot växtlighet. (3) Att kommunen utreder möjligheten att begränsa biltrafik längst ågatorna.

   När motionen gick till beslut bifölls endast förslaget om att flytta cykelställen. I kommunfullmäktige röstade M, L, KD, SD och lokalpartiet UpD för att flytta cykelställen men avslå resten av motionen. S, MP och V röstade för att avslå motionen i sin helhet.

   Uppsala studentkår nåddes av nyheten att cykelställen skulle flytta genom en artikel i UNT, vilken publicerades den 15:e december. Samma dag rapporterade även P4 Uppland om beslutet och lät Ehsan Nasari från Centerpartiet kommentera planen att flytta cykelställen.

   Från Uppsala studentkårs perspektiv fanns det skäl till oro och anledning att ifrågasätta kommunfullmäktiges beslut. Om man spenderat ens en kort stund runt Norrlands nation eller Gamla torget är man väl medveten om svårigheten (för att inte säga omöjligheten) att hitta en ny lika närliggande plats för cykelställ. Det kryllar inte direkt med tomma utrymmen i centrala Uppsala. Risken blir därför att cykelställen flyttas långt bort och att cyklisters tillgänglighet och möjlighet att parkera försämras. 

   Efter julledigheten svarade Uppsala studentkår på beslutet med en debattartikel, vilken publicerades i UNT den 15:e januari. I debattartikeln skrev vi att vi är sympatiska till helhetsförslaget i Centerpartiets motion. Det vi invänder oss mot är att förslaget att flytta cykelställen hade fått bifall i kommunfullmäktige medan de andra avslogs, vilket gick rakt mot motionens intention och riskerar endast att försämra situationen för cyklister – och därmed studenter som ska till Norrlands nation eller campus Gamla torget. Vi argumenterade även för att Uppsala är en av Sveriges bästa cykel- och studentstäder men att det måste finnas centrala cykelparkeringar för att det ska fortsätta på så vis.

   Kort efter att vår debattartikel publiceras medverkade Uppsala studentkårs vice ordförande Alexander Wilson van Deurs i ett inslag i SVT Uppsala. I inslaget framförde Alexander vår kritik mot beslutet och uppmanade kommunpolitikerna att ta ett nytt beslut om cykelställen. Även författaren till Centerpartiets motion, Mats Åhlund, medverkade i inslaget.

   Därefter, den 28:e januari, publiceras två debattartiklar om cykelställen parallellt i UNT. Det ena debattinlägget kom från Cykelfrämjandet Uppsala och ställde sig bakom Uppsala studentkårs vinkel och intygade att biltrafiken måste begränsas för att göra plats för cykelställ. I sitt debattinlägg presenterar Cykelfrämjandet ett konkret förslag på hur Västra ågatan (vid Norrlands nation) kan åtgärdas för att ge utrymme åt både cykelställ, fotgängare och en enkelriktad bilväg.

   Parallellt med Cykelfrämjandet Uppsalas debattartikel publicerades en replik till vår debattartikel, skriven av Ehsan Nasari (C), Nora Karlsson (C) och Mats Åhlund (C). I repliken skriver de tre centerpartisterna att vi inte behöver oroa oss för att cykelställen ska försvinna. Cykelställen ska hamna på ett likvärdigt ställe. Vidare kommer biltrafiken vara tvungen att begränsas förr eller senare, såsom författarna ser saken.

   Lite mer än en vecka efter Centerpartiets svar om cykelställen skriver även ledamöter i gatu- och samhällsmiljönämnden från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en replik till Uppsala studentkårs debattartikel. Rafael Waters (S), Joachim Höggren (MP) och Carl Åborg (V) ställer sig bakom Uppsala studentkår och Cykelfrämjandets linje att biltrafiken i centrala Uppsala ska begränsas och fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer prioriteras. Samtidigt konstaterar man att gatu- och samhällsmiljönämnden fått i uppdrag att flytta cykelställen och att man ska göra sitt bästa för att genomföra beslutet utan att försämra situationen för cyklisterna. 

   Mellan de två replikerna publicerar UNT ett ytterligare reportage om cykelställen där Alexander medverkar för kårens räkning, tillsammans med Torbjörn Albért från Cykelfrämjandet Uppsala, Nora Karlsson från Centerpartiet och Rafael Waters från Socialdemokraterna. I reportaget skriver UNT att beslutet ligger hos stadsbyggnadsförvaltningen, som nu ska ta fram ett underlag för hur cykelställen ska flyttas innan gatu- och samhällsmiljönämnden kan ta fram ett förslag och besluta i frågan. 

   I artikeln svarar Waters, ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, att det inte finns någon anledning till oro då han inte ser någon risk att man skulle ta ett beslut som leder till färre cykelställ i centrala Uppsala – eller till sämre placering av de cykelställ som finns. UNT:s reporter följer då upp med en fråga där han benämner att antalet cykelställ på andra sidan ån minskat från 200 till 80 genom beslut tagna i gatu- och samhällsmiljönämnden. Waters svarar att någon sådan minskning inte är avsikten och att man ska fatta ett beslut som är förankrad med handlarna i city men att de ännu inte är i ett läge där något beslut ska tas.

   Som ett avslut på debatten skrev Uppsala studentkår till sist en slutreplik som publicerades i UNT den 16:e februari. I vår slutreplik skriver vi att vi uppskattar uppslutningen runt behovet av en cykel- och fotgängarvänligare innerstad i Uppsala. Vi belyser även att de kommunpolitiker som intygat att de står bakom den vision som studentkåren och Cykelfrämjandet presenterar tillsammans utgör en majoritet i kommunfullmäktige, liksom i gatu- och samhällsmiljönämnden. Vi argumenterar därför att C, S, MP och V har möjlighet att ta om beslutet. Därmed skulle de kunna starta processen i rätt ände genom att först göra något åt biltrafiken för att sedan hitta en likvärdig plats för cykelställen.

   Allt som allt kommer Uppsala studentkår fortsätta att bevaka studenternas behov av tillgänglighet med cykel. Om cykelställen längs Fyrisån flyttas till en sämre plats, vilket de tyvärr fortfarande riskerar göra, kommer vi att protestera högljutt och jobba för att lösa situationen på ett bättre sätt.

   Slutligen är Uppsala studentkår glada över att ha varit med och startat en större diskussion om Uppsalas innerstad. Utöver de artiklar och debattinlägg som vi refererar till ovan gjorde UNT två reportage om visionen om ett bilfritt centrala Uppsala; dels ett inslag där framträdande politiker i kommunen får kommentera behovet att begränsa innerstadsbilism, dels ett inslag där Uppsalabor får säga vad de tycker. Med några enstaka undantag är det fint att se att opinionen lutar mot ett studentvänligare Uppsala där cyklister och fotgängare prioriteras över genomfartstrafik.

   Fler inlägg

   En kvinna som står med armarna i kors framför en trappa.
   Nyhet

   3 sommarkrav

   Tre krav på åtgärder för att förbättra situationen för oss studenter.

   Learn more
   Nyhet

   Våra krav – Uppsala som cykelstad

   Våra krav för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

   Learn more