Ny rapport: Räcker tiden till?

Räcker tiden till? En undersökning av handledningstiden vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap. Bild på Anton Sánchez Sulejmani, Klara Fröberg, Klara van Blaricum.

  Foto:

   Uppsala studentkår publicerar idag rapporten: Räcker tiden till? om handledningstid vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap som Uppsala studentkår har kårstatus för. Rapporten visar att skillnaden i handledningstid inom en enskild fakultet är mellan 12 och 45 timmar, och visar på att den genomsnittliga skillnaden fakulteter emellan även den är stor. Uppsala studentkår menar att det ytterst rör sig om en fråga om en ojämlik fördelning av resurser mellan utbildningarna både inom fakulteterna men även inom verksamhetsområdet i stort.

   De ekonomiska förutsättningarna för högre utbildning har under lång tid försämrats. Kostnaderna för utbildningen har ökat stadigt samtidigt som ersättningen inte har ökat i samma utsträckning vilket går att koppla samman till de låga ersättningsbeloppen för utbildningarna inom humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala studentkår vill se långsiktiga satsningar dels genom att höja ersättningsbeloppen, men vi kommer även fortsätta pusha för en mer rättvis fördelning av resurser mellan olika utbildningsområden och är oroade över hur studenter drabbas av den bristande handledningstiden.

   I rapporten kan Uppsala studentkår visa att studenter att masterprogrammet i Peace and Conflict studies har enbart 12 timmar handledningstid för masteruppsatsen, medan masterprogrammet i Psykologi vid samma fakultet har hela 45 timmar för motsvarande uppsatsarbeten.

   Utöver bristen på handledningstid möter studenterna problem med att deras handledare har otillräckliga kunskaper inom valda teorier och metoder. Samtidigt framkommer det i enkätsvar från studierektorerna att vanligt förekommande problem vid handledning är studenternas förvärvsarbete vid sidan av studierna, bristande ämneskunskap och avsaknad av kunskap om den valda metodiken. Rapporten visar även att beslut om utökad handledningstid ofta ligger på enskild handledares bord att avgöra om det är möjligt att utöka handledningstiden. Något som gör att enskilda studenter hamnar i kläm och blir beroende av sin handledares välvillighet. Uppsala studentkår vill se en ökad handledningstid för de program som har under 1 handledningstimme per högskolepoäng och vill att detta ska vara ett minimum för masterprogrammen.

   Vidare visar rapporten att många av programmen saknar riktlinjer som efterföljer det innehåll som studenternas arbetsvillkor fastslår att riktlinjerna ska innehålla, vilket gör att studenterna saknar den information de behöver för att skriva sina arbeten. Uppsala studentkår vill att samtliga masterprogram har riktlinjer som efterföljer studenternas arbetsvillkor, och att riktlinjerna ska beslutas i antingen fakultetsnämnd eller institutionsstyrelse för att säkerställa studentinflytande i framtagandet av riktlinjerna.

   Vill du veta mer om rapporten? Kom på vårt panelsamtal den 8:e februari kl 14.15-16.00 i Betty Petterssonsalen på Blåsenhus! Då presenterar vi rapporten och diskuterar innehållet och vägar framåt tillsammans med representanter från universitetet och kåren.

   Rapporten finns att läsa i sin helhet här.


   Har du några frågor om arbetet med rapporten eller dess innehåll hör av dig till Uppsala studentkårs fakultetssamordnare och rapportförfattare Klara Fröberg och Klara van Blaricum på: fakultetssamordnare@uskar.se

   Fler inlägg

   Vice ordförande Johannah håller i rapporten "Vad blir man då?" framför universitetshuset
   Rapport

   Rapportsläpp: Vad blir man då?

   Idag släpper Uppsala studentkår rapporten “Vad blir man då?”, en rapport om arbetsmarknadsanknytning för studenter inom humaniora och teologi. Rapporten syftar på att synliggöra behoven av att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska väcka liv i frågan om arbetsmarknadsanknytning vid humanistiska och teologiska utbildningar vid Uppsala universitet.

   Learn more
   Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
   Rapport

   Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

   Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

   Learn more