Ny rapport: Räcker tiden till?

Räcker tiden till? En undersökning av handledningstiden vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap. Bild på Anton Sánchez Sulejmani, Klara Fröberg, Klara van Blaricum.

Uppsala studentkår publicerar idag rapporten: Räcker tiden till? om handledningstid vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap som Uppsala studentkår har kårstatus för. Rapporten visar att skillnaden i handledningstid inom en enskild fakultet är mellan 12 och 45 timmar, och visar på att den genomsnittliga skillnaden fakulteter emellan även den är stor. Uppsala studentkår menar att det ytterst rör sig om en fråga om en ojämlik fördelning av resurser mellan utbildningarna både inom fakulteterna men även inom verksamhetsområdet i stort.

De ekonomiska förutsättningarna för högre utbildning har under lång tid försämrats. Kostnaderna för utbildningen har ökat stadigt samtidigt som ersättningen inte har ökat i samma utsträckning vilket går att koppla samman till de låga ersättningsbeloppen för utbildningarna inom humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala studentkår vill se långsiktiga satsningar dels genom att höja ersättningsbeloppen, men vi kommer även fortsätta pusha för en mer rättvis fördelning av resurser mellan olika utbildningsområden och är oroade över hur studenter drabbas av den bristande handledningstiden.

I rapporten kan Uppsala studentkår visa att studenter att masterprogrammet i Peace and Conflict studies har enbart 12 timmar handledningstid för masteruppsatsen, medan masterprogrammet i Psykologi vid samma fakultet har hela 45 timmar för motsvarande uppsatsarbeten.

Utöver bristen på handledningstid möter studenterna problem med att deras handledare har otillräckliga kunskaper inom valda teorier och metoder. Samtidigt framkommer det i enkätsvar från studierektorerna att vanligt förekommande problem vid handledning är studenternas förvärvsarbete vid sidan av studierna, bristande ämneskunskap och avsaknad av kunskap om den valda metodiken. Rapporten visar även att beslut om utökad handledningstid ofta ligger på enskild handledares bord att avgöra om det är möjligt att utöka handledningstiden. Något som gör att enskilda studenter hamnar i kläm och blir beroende av sin handledares välvillighet. Uppsala studentkår vill se en ökad handledningstid för de program som har under 1 handledningstimme per högskolepoäng och vill att detta ska vara ett minimum för masterprogrammen.

Vidare visar rapporten att många av programmen saknar riktlinjer som efterföljer det innehåll som studenternas arbetsvillkor fastslår att riktlinjerna ska innehålla, vilket gör att studenterna saknar den information de behöver för att skriva sina arbeten. Uppsala studentkår vill att samtliga masterprogram har riktlinjer som efterföljer studenternas arbetsvillkor, och att riktlinjerna ska beslutas i antingen fakultetsnämnd eller institutionsstyrelse för att säkerställa studentinflytande i framtagandet av riktlinjerna.

Vill du veta mer om rapporten? Kom på vårt panelsamtal den 8:e februari kl 14.15-16.00 i Betty Petterssonsalen på Blåsenhus! Då presenterar vi rapporten och diskuterar innehållet och vägar framåt tillsammans med representanter från universitetet och kåren.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.


Har du några frågor om arbetet med rapporten eller dess innehåll hör av dig till Uppsala studentkårs fakultetssamordnare och rapportförfattare Klara Fröberg och Klara van Blaricum på: fakultetssamordnare@uskar.se

Fler inlägg

Placeholder graphic
Rapport

Lärarledd tid ur ett studentperspektiv - rapportsläpp

Uppsala studentkår presenterar stolt rapporten Lärarledd tid ur ett studentperspektiv - En uppföljning och undersökning av andelen lärarledd undervisning i utbildningen vid sex av fakulteterna vid Uppsala universitet.

Learn more