Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset

Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Rapportens resultat visar att de riktlinjer som används på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet skiljer sig mellan olika program, vilket leder till att olika mycket av studenters kostnader ersätts. Uppsala universitet har universitetsövergripande riktlinjer när det gäller merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik. Dessa stipulerar däremot endast att minst 75 procent av studenternas kostnader behöver ersättas. Som ett resultat av att riktlinjerna endast stipulerar en miniminivå ersätter vissa program vid den medicinska fakulteten bara den lägsta möjliga del av studenters kostnader, medan andra ger full ersättning. Detta skapar en ojämlik situation där vissa studenter förväntas betala extra kostnader för att kunna utbilda sig. Den ökade ekonomiska påfrestningen på studenter riskerar att försätta dem i en mycket pressad sits som kan leda till ökad stress och ångest, och följaktligen flera avhopp och lägre genomströmning av utbildningarna.

Vad vill Uppsala studentkår?

Uppsala studentkår anser att studenter ska få full ersättning för resor och övrig logi som tillkommer när den verksamhetsförlagda utbildningen överstiger avståndet 6,5 km med utgångspunkt från universitetet. Utöver detta ska kostnader för den enskilda studenten i anknytning till praktik eller verksamhetsförlagd utbildning undvikas i så stor mån som möjligt. Detta ska vara lika för alla program på universitetet. Uppsala studentkår anser att studenter inte ska behöva betala extra kostnader för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning.

Uppsala studentkår vill därför…

… att studenter ska få 100 procent ersättning för de kostnader som tillkommer i samband med verksamhetsförlagda utbildningar.

… att Uppsala universitet tar fram universitetsövergripande riktlinjer som stipulerar att 100 procent av studenters merkostnader ska ersättas vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik.

… att ytterligare medel tillförs till lärosätena för att möta de ökade kostnaderna för verksamhetsförlagd utbildning.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

Vid frågor om Uppsala studentkårs arbete med verksamhetsförlagd utbildning eller upplysningar om rapportens innehåll, var vänlig ta kontakt med rapportens författare, Martin Edström.

martin.edstrom@uskar.se

Fler inlägg

Vice ordförande Linnea Rydén med rapportens framsida, stående på en busshållplats.
Rapport

Rapportsläpp: Hur funkar kollektivtrafiken för Uppsalas studenter?

Uppsala studentkår publicerar rapporten 'Hur funkar kollektivtrafiken för Uppsalas studenter?' – en rapport om biljettpriser och tillgänglighet med buss och cykel i studentstaden Uppsala. Rapporten är ett första steg i det arbete Uppsala studentkårs arbete med kollektivtrafik under det kommande året.

Learn more
Text: Rapportsläpp, En uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv
Rapport

Rapportsläpp: En uppföljning av lärarledd tid ur ett studentperspektiv

Uppsala studentkår släpper rapporten en uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv. Rapporten syftar till att följa upp undersökningen om lärarledd undervisning vid Uppsala universitet sedan föregående års rapport om lärarledd tid och hålla liv i frågan om resursfördelning inom högre utbildning. Uppsala studentkårs förhoppning är att resultatet ska bidra till en fortsatt diskussion om kvaliteten i högre utbildning i Sverige samt vikten av mötet mellan lärare och student för att säkerställa en forskningsnära utbildning.

Learn more