Rapportsläpp: En uppföljning av lärarledd tid ur ett studentperspektiv

Text: Rapportsläpp, En uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv

  Foto:

   Uppsala studentkår släpper idag en uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv. Rapporten syftar till att följa upp undersökningen om lärarledd undervisning vid Uppsala universitet sedan föregående års rapport om lärarledd tid och hålla liv i frågan om resursfördelning inom högre utbildning. Uppsala studentkårs förhoppning är att resultatet ska bidra till en fortsatt diskussion om kvaliteten i högre utbildning i Sverige samt vikten av mötet mellan lärare och student för att säkerställa en forskningsnära utbildning.

   Undersökningens resultat visar att majoriteten av fakulteterna fem av sex (5 av 6) har mindre än fem timmars lärarledd tid per vecka. Mängden lärarledd tid är relativt lika på de fakulteter som har utbildning inom humanistiskt-, teologiskt-, juridiskt- och samhällsvetenskapligt utbildningsområde (HSTJ-området). Samhällsvetenskapliga-, Utbildningsvetenskapliga-, Teologiska-, Språkvetenskapliga och Historisk-filosofiska fakulteten har i genomsnitt 4,66 timmar lärarledd tid per vecka. Programmen vid Medicinska fakulteten har mer lärarledd tid än resterande fakulteter. Gällande seminarium konstateras det att andelen lärarledd tid varierar mellan fakulteterna. Språkvetenskapliga-, Medicinska- och Utbildningsvetenskapliga fakulteterna har ett genomsnitt på över två timmar seminarium i veckan, medan Teologiska-, Historisk-filosofiska- och Samhällsvetenskapliga fakulteten har alla mindre än två timmar seminarium i veckan med ett genomsnitt på 1,16 timmar seminarium i veckan.

   Uppsala studentkår släppte år 2022 en ny rapport om lärarledd tid som jämförde andelen lärarledd tid med den rapport som släpptes 2009. I denna rapport jämförs resultatet med rapporten från 2022. Den lärarledda tiden hade främst ökat vid Historisk-filosofiska fakulteten, vilket den även har gjort i årets undersökning. Den hade då ökat från 3,56 timmar i veckan till 4,31 och i år har den även gjort en mindre ökning från 4,31 till 4,41. Trots den mindre ökningen är Historisk-filosofiska fakulteten i år den fakultet med i genomsnitt minst lärarledd tid. Utbildningsvetenskaplig fakulteten som föregående år hade gjort en markant minskning av den lärarledda tiden från 6,3 timmar i veckan 2009 till 4,8 ligger i år kvar på samma nivå med 4,88 lärarledda timmar i veckan. Medicinska fakulteten som föregående år var den fakulteten med mest lärarledd tid med i genomsnitt 9,65 lärarledda timmar har i år ökat sin lärarledda tid med nästan en timme i veckan. Detta innebär 10,42 lärarledda timmar i veckan, vilket motsvarar mer än den dubbla mängden lärarledd tid som erbjuds vid de övriga fakulteterna som Uppsala studentkår har kårstatus för.

   Vad vill Uppsala studentkår?

   Uppsala studentkår anser att en adekvat mängd lärarledd tid måste ges för studenter ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det bör finnas en konsensus inom lärosätet att all utbildning ska erbjuda grundläggande interaktion med en lärare för att främja lärandet och ge en god introduktion till studier på universitetsnivå.

   Uppsala studentkår vill därför att:

   … alla studenter ska erbjudas minst tio timmar lärarledd undervisning per vecka.

   … långsiktiga satsningar ska genomföras för att säkerställa hållbar finansiering av utbildningen över tid.

   … resurstilldelningssystemet på grund- och avancerad nivå ses över för att möta de ökade kostnaderna för lärosätena.

   Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

   Har du några frågor om arbetet med rapporten eller dess innehåll hör av dig till Uppsala studentkårs fakultetssamordnare och rapportförfattare Klara Fröberg.

   Fler inlägg

   Vice ordförande Johannah håller i rapporten "Vad blir man då?" framför universitetshuset
   Rapport

   Rapportsläpp: Vad blir man då?

   Idag släpper Uppsala studentkår rapporten “Vad blir man då?”, en rapport om arbetsmarknadsanknytning för studenter inom humaniora och teologi. Rapporten syftar på att synliggöra behoven av att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska väcka liv i frågan om arbetsmarknadsanknytning vid humanistiska och teologiska utbildningar vid Uppsala universitet.

   Learn more
   Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
   Rapport

   Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

   Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

   Learn more