Uttalande angående regeringens beslut om högskolornas styrelser

Till vänster: Topias Tolonen, ordförande Doktorandnämnden. Till höger: Anton Sánchez Sulejmani, ordförande Uppsala studentkår.

Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet skriver för att uppmana regeringen att dra tillbaka sitt beslut att öka den politiska kontrollen över högskolornas styrelser. Regeringen måste återställa mandatperioderna till tre år och gör tydligt att de har för avsikt att återgå till den ordning där dagspolitiska frågor inte styr urvalet av högskolornas ledamöter. Akademisk frihet kräver frihet från politisk styrning liksom tillit mellan akademi och makthavare. De åtgärder som regeringen nu beslutat hotar båda dessa värden.

Den 27:e april meddelade regeringen sitt beslut om nya styrelser för svenska universitet och högskolor. Efter en period av tystnad i den normala tillsättningsprocessen meddelade regeringen plötsligt att den vanliga mandatperioden på tre år ska kortas till 17 månader. Regeringen meddelade även att man har för avsikt att tillsätta ledamöter med specifik säkerhetspolitisk kompetens som svar på hot från främmande makter.

Detta förfarande bryter starkt mot de normer om akademisk frihet som råder i Sverige. Den praxis som finns för att tillsätta högskolestyrelser är framtagna för att hålla den politiska makten på armlängds avstånd från akademin. Nyheten om plötsligt förändrade mandatperioder och specifika kriterier för ledamöter innebär ett skarpt avsteg från rådande ordning. 

Reaktionerna från högskolevärlden har inte låtit vänta. Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges förenade studentkårer (SFS), samtliga rektorer vid Sveriges högskolor- och universitet, samt ett flertal tunga samhällsdebattörer har uttryckt sin bestörtning över förslaget. Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet ansluter oss härmed till denna skara och uttrycker starkt vårt ogillande för regeringens beslut.

Utbildningsminister Mats Perssons linje om att den politiska styrningen är till för att skydda svenska universitet från externa hot håller inte. Akademisk frihet kan inte vara avhängig övrig samhällsutveckling. Akademin och universiteten måste i alla lägen stå fri från direkt politisk inblandning. Det starkt ifrågasatta beslut som fattats av regeringen går i motsatt riktning. Det undergräver principen om akademisk frihet och öppnar dörren för ytterligare inskränkningar om eller när man från politikens håll ser nya hot. Denna utveckling kan vi inte tolerera.

I en värld där akademiska och demokratiska friheter är allt mer hotade behöver försvaret av dessa centreras runt att stärka och expandera dessa värden – inte tvärtom. Vi litar på Mats Persson när han säger att regeringens intentioner är goda. Samtidigt är de åtgärder som nu vidtagits missriktade och ineffektiva – det är inte i universitetens styrelser som högskolornas säkerhetsarbete sker. Vidare underminerar regeringens beslut tilliten mellan den akademiska världen och politiken.

Ifall regeringen vill stärka skyddet av patent framtagna genom svensk forskning och beivra främmande makter från att använda vårt utbildningsväsende på ett sätt som skadar svenska intressen måste det ske i dialog med svenska universitet och högskolor. Det finns inga enkla lösningar på sådana frågor. En enskild styrelseledamot kommer inte fungera som en garant för ett förbättrat säkerhetsarbete. Tillför istället resurser och kompetens där de gör nytta – och gör det på ett sätt som värnar om den akademiska friheten likväl som tilliten mellan politiker och akademiker. Detta är vägen framåt för att värna om den akademiska friheten.

Anton Sánchez Sulejmani

Ordförande
Uppsala studentkår

Topias Tolonen

Ordförande
Doktorandnämnden vid Uppsala universitet

Fler inlägg