Kårpartier 2024

Här kan du läsa mer om de fem partier som ställer upp i Kårvalet 2024.

S-studenter
S-studenter strävar efter att alla ska ha rätt till högre utbildning på lika villkor
och att detta bör vara en absolut rättighet i ett demokratiskt samhälle. Så ser
det inte ut idag, varken vid Uppsala universitet eller i övriga delar av landet
där de socioekonomiska klyftorna fortsätter påverka möjligheten till utbildning.
För att vända denna utveckling krävs en studentkår som vågar ta kampen.
Vi slåss för studenters ekonomiska frigörelse och anser att det inte ska vara
en ekonomisk uppoffring att studera.

In English:
S-students strive for everyone to have the right to higher education on equal
terms and that it should be an absolute right in a democratic society. This is not
how it looks today, neither at Uppsala University nor in other parts of the country,
where socio-economic gaps continue to affect the possibility of education.
To reverse this development, a student union that dares to take up the fight
is needed. We fight for students' financial liberation and believe that it should
not be a financial sacrifice to study.

Högerpartiet
Högerpartiet är det enda alternativet i kåren för de som är trötta på en
vänsterdominerad universitetskultur. Uppsala universitet ska vara en
högborg för fritt tänkande och ett fritt meningsutbyte. Cancelleringskultur
och identitetspolitik står direkt i konflikt med dessa värden och måste
bekämpas för att bibehålla en fri akademi. Som valfrågor vill vi se till att
minska politiseringen av kåren samt bevara och förvalta kårens fastigheter,
främst genom att se till att nybygget vid Odinslund sker med respekt för
områdets arkitektur och historia.

In English:
Högerpartiet (The right-wing party) is the only alternative for those who are
tired of a left-dominated university culture. Uppsala University must be
a place for free thinking and a free exchange of ideas. Cancellation culture
and identity politics are in direct conflict with these values and must be fought
to maintain a free academy. We want to ensure that the politicization of the
Union is reduced and the Unions' properties are preserved and managed,
primarily by ensuring that the new construction at Odinslund takes place with
respect for the area's architecture and history.

Gröna studenter
Det är dags att måla kåren grön istället för grå! Aktionen i Matikum var bara början.
Gröna studenter ställer upp med frågorna vinterlov, tentafria helger och fler
studieplatser på campus. Alla studenter har rätt till återhämtning, alla studenter
har rätt till en plats att plugga på eller äta matlådan. Vårt parti behövs för att
få in det gröna perspektivet. UU gör om sin miljöplan 2024, med uppenbara
kunskapsbrister, kåren behövs för att sätta press och kåren behöver vara grön.
Vi vill därför ha en grön kår av studenter, för studenter.

In English:
It's time to paint the union green instead of gray! The action in Matikum was just
the beginning. Green students stand up for winter break, exam-free weekends
and more study places on campus. All students have the right to recovery,
all students have the right to a place to study or eat the lunch box. Our party
is needed to bring in the green perspective. UU is redoing its environmental
plan 2024, with obvious knowledge deficiencies, the union is needed to
put pressure and the union needs to be green. We therefore want a green
union by students, for students.

Vänsterstudenter
Vänsterstudenter är kårpartiet för dig som vill se ett rättvist, inkluderande
och jämställt Uppsala universitet. Under de senaste två åren i kårens ledning
har vi arbetat för att införa gratis mensskydd på campus, kampanjat för
fler bostäder och billigare bussbiljetter, och förra året lyckades vi sänka
kaffepriserna på campus. Men vi anser att ett av de största problemen
för studenter idag är bristen på återhämtning, vilket går ut över studierna,
den psykiska hälsan och livet i stort. Därför går vi i år till val på att kämpa
för studenters rätt till återhämtning! Vi vill att alla studenter ska ha rätt
till en återhämtningdag efter tentaperioden, att jul och nyår ska vara en tid
för vila för studenter och att alla studenter ska ha rätt till en sommarmånad
med studiemedel. Det här är vi övertygade om skulle leda till en bättre studietid
och utbildning med minskad stress och psykisk ohälsa hos studenter.
Det är dags för återhämtning!

In English:
Vänsterstudenter (Left Students) is the student union party for those who
want to see a fair, inclusive, and gender-equal Uppsala University. Over the past
two years in the union's leadership, we have worked to introduce free menstrual
products on campus, campaigned for more housing and cheaper bus tickets,
and last year, we successfully lowered coffee prices on campus. However,
we believe that one of the biggest problems for students today is the lack of recovery,
which affects their studies, mental health, and overall life. That's why this year,
we are running for election to fight for students' right to recovery!
We want all students to have the right to a recovery day after the exam period,
for Christmas and New Year to be a time of rest for students, and for all students
to have the right to a summer month with student grants. We are convinced that this
would lead to a better academic experience and education with reduced stress
and mental health issues among students. It's time for recovery!

Uppsala universitets studenter
Uppsala universitetsstudenter, UUS, har i 60 år varit de faktiska
studenternas röst inom Uppsala studentkår och gentemot Uppsala universitet
såväl som stad. Vi tror på en kår styrd och bestående av studenter,
inte av riksdagspolitiska intressen. Studentkåren är mer än bara ett
studentfack och bör sätta studenternas utbildningskvalitet, hållbarhet
och inflytande i centrum. Studenternas egna engagemang ska diktera
och styra arbetet, där kåren ska möjliggöra och amplifiera detta.
Studentföreningar, studentrepresentanter och studentstyre;
helt enkelt en STUDENT-kår.

In English:
For 60 years, Uppsala University's Students, UUS, have been the actual voice
of the students within the Uppsala Student Union and in relation to Uppsala University,
as well as the city. We believe in a union governed and composed of students,
not driven by parliamentary political interests. The student union is more
than just a student union and should prioritize the quality of education,
sustainability and influence of the students. The students' own engagement
should dictate and guide the work, where the union should facilitate and amplify this.
Student associations, student representatives, and student governance;
simply a STUDENT union.