Studentrepresentation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Som studentrepresentant bjuds du även in till jul- och sommaravslutning för alla studentrepresentanter vid Uppsala studentkår.

Sök
Typ av uppdrag
Område
Hist-fil
språkvet
fak utbild
Teofak
Samfak
Medfak
Antal möten per termin
1
20

Lediga poster

X lediga poster
Visar X poster
Arbetsmiljögruppen - Sociologiska institutionen
Sociologiska institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsmiljögruppen består av representanter för arbetsgivare, arbetstagare och studenter och är institutionens samarbetsorgan för arbetsmiljöfrågor. En viktig uppgift är att upprätta en årlig handlingsplan för arbetsmiljö- och likavillkorsarbete. Medverkan vid Zoom eventuellt möjligt om särskilda skäl finns och meddelas på förhand.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

1

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Arbetsmiljö- och lika villkorsgrupp - Institutionen för psykologi
Institutionen för psykologi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Som studentrepresentant i gruppen för arbetsmiljö och lika villkor bidrar du till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Du arbetar även med att förbättra arbetsmiljön för studenter och medarbetare på institutionen. Du kommer enbart få inbjudan till möten där frågor som rör studenter och utbildningen diskuteras, alternativt om du vill lägga till och presentera en punkt på dagordningen.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

GAGA-gruppen
Institutionen för kostvetenskap

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GAGA är en grupp med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Gruppen leds av studierektor för grund och avancerad nivå, denne är också sammankallande. Övriga ledamöter är programsamordnare, inriktningsansvarig hem- och konsumentkunskap (om någon med detta uppdrag finns), pedagogisk samordnare (om någon med detta uppdrag finns), två lärarrepresentanter (för grund respektive avancerad nivå) och två studeranderepresentanter (en för respektive program). Gruppen bereder frågor kring program och kurser som sedan beslutas i fakultetsnämnd respektive institutionsstyrelse. I gruppen behandlas också frågor som möjlighet till samläsning och samverkan mellan olika program och kurser. Olika pedagogiska frågor, liksom behov av kompetensutveckling kan initieras av gruppen. Vidare är progression, examinationsformer, kurslitteratur, ämnesdidaktik liksom utbildningens kvalitet och innehåll andra exempel på frågor som gruppen ska arbeta samlat kring. Avsikten är att gruppen ska ha en överblick över institutionens olika kurser och program och därmed samlat kunna arbeta med olika aspekter kring kvalitet och pedagogik. Studiesociala frågor och andra ärenden som berör utbildning på grund och avancerad nivå kan också behandlas i gruppen, t.ex. om undervisningsarbetet ska organiseras i lärarlag. En student från kostvetarprogrammet och en student från dietistprogrammet efterfrågas. (Nuvarande finns det bara en plats kvar för en student som går dietistprogrammet)

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Arbetsgrupp för stärkt roll för excellenta lärare och ett utvecklat kollegialt lärande i det pedagogiska arbetet

vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Arbetsgruppen har i uppdrag av områdesnämnden att utreda frågan om en stärkt roll för excellenta lärare och ett utvecklat kollegialt lärande i det pedagogiska arbetet. Utredningen ska inkludera frågan om möjligheten att inrätta ett mentorsprogram för BUL:er. Utredningen ska återrapporteras senast 2023-12-31.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

12/31/23

Programkommitté Arbetsterapeutprogrammet
Programkommittéer

Medicinska fakulteten

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Programkommitté Arbetsterapeutprogrammet
Programkommittéer

Medicinska fakulteten

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Referensgrupp för samverkan inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Gruppens syfte är att uppmuntra, stödja och samordna fakulteternas samverkansarbete samt bistå̊ vicerektor vid fullgörandet av Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskaps uppgifter enligt universitetets handlingsplan för samverkan.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

5/5/23

-

6/30/24

Beredningsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor - EDU
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Gruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, utforma förslag till rutiner för arbetsmiljöarbetet, säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, genomföra undersökningar av den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön, följa upp vidtagna åtgärder i arbetsmiljöarbetet, genomföra riskbedömningar vid förändringar, säkerställa kunskaper och kompetens hos medarbetare och chefer i verksamheten inom området arbetsmiljö och lika villkor, genomföra årlig uppföljning och planering av förebyggande och åtgärdande insatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet, följa upp sjukfrånvarostatistik

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Beredningsgruppen för kompetensförsörjning - EDU
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beredningsgruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, utforma förslag till kompetensförsörjningsplan, följa upp bemanning, rekrytering och kompetensutveckling på institutionen, föreslå rekrytering av tidsbegränsade anställningar

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå - EDU
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beredningsgruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, hantera och bereda institutionens kursplaner på grundnivå och avancerad nivå (utom för kurser inom lärarprogrammen) inför beslut i institutionsstyrelsen, hantera och bereda institutionens kursplaner på grundnivå och avancerad nivå inför tillstyrkande i institutionsstyrelsen och senare beslut på fakultetsnivå, följa upp frågor som rör progression i utbildningarna och likformighet mellan kursplaner, bereda riktade utredningsuppdrag, årligen ta del av sammanställningar av kursutvärderingar och rekommendera åtgärder utifrån dessa och i övrigt vara kvalitetsdrivande i utbildningsfrågor.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.