Samhällsvetenskapliga sektionen är en del av Uppsala Studentkår med syftet att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därmed göra det enklare för studenterna att påverka situationen på sin fakultet. Våra främsta arbetsuppgifter är att säkerställa studentrepresentation, studentinflytande och att bidra till att utveckla utbildningarnas kvalitet. Vi arbetar även med arbetsmiljöfrågor för studenterna vi representerar.

Kontakta oss!

Samhällsvetenskapliga sektionen är en av Uppsala studentkårs fyra sektioner, och verkar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Samhällsvetenskapliga sektionen håller till på Campus Ekonomikum, men studenterna vi företräder studerar på flera olika campus, bland annat Blåsenhus, Gamla Torget, Engelska parken och BMC.

Sektionen är en del av Uppsala Studentkår med syftet att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därmed göra det enklare för studenterna att påverka situationen på sin fakultet. Våra främsta arbetsuppgifter är att säkerställa studentrepresentation, studentinflytande och att bidra till att utveckla utbildningarnas kvalitet. Vi arbetar även med arbetsmiljöfrågor för studenterna vi representerar.

Sektionen arbetar också med att främja engagemang hos våra kårföreningar. Sektionens kårföreningar är centrala för sektionens verksamhet, och mycket av sektionens arbete sker i samverkan med medlemsföreningarna

Samhällsvetenskapliga sektionen omfattar alla studenter som studerar vid någon av följande institutioner:

- institutionen för psykologi
- sociologiska institutionen
- institutionen för freds- och konfliktforskning
- statsvetenskapliga institutionen
- institutionen för kostvetenskap
- ekonomisk-historiska institutionen
- institutionen för informatik och media
- kulturgeografiska institutionen

Du som vill engagera dig

Som engagerad i Uppsala studentkår får du möjligheten att vara med och påverka din utbildning, samtidigt som du får en bra erfarenhet att lägga till på ditt CV. Det finns många sätt att engagera sig på – du kan engagera dig högt och lågt, mycket eller lagom!

Sektionsrådet

Sektionsrådet är samhällsvetenskapliga sektionens högsta beslutande organ. Rådets ledamöter utses genom val hos sektionens kårföreningar. Sektionsrådets leds av sektionens verkställande utskott. Sektionsrådets uppgift är främst att arbeta med studentrepresentation, framförallt genom att utse studentrepresentanter på institutions- och fakultetsnivå. På så sätt kan vi garantera att studentperspektiv tas upp i viktiga beslut som berör studenternas studiesituation.

Sektionsrådet arbetar också med att stärka kårföreningarna i deras verksamhet, samordna eventuella gemensamma insatser och att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte över föreningsgränser. Detta görs genom regelbundna möten, sektionsgemensamma evenemang och genom att dela ut projektbidrag.

Jag vill vara med och påverka

Om du har något du vill förbättra på din utbildning eller på ditt campus och så kan du kontakta ditt studieråd, sektionsordförande eller fakultetssamordnare för att få hjälp med hur du ska gå vidare!

Fakultetssamordnaren

Fakultetssamordnare är en viktig aspekt av kårens syfte, och det handlar i korta ordalag om påverkansarbete gentemot universitetet med syfte att förbättra villkoren för studenterna. Enligt högskolelagen (2 kap. 7§) har studenterna rätt att utöva inflytande vid universitetet och de har även rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker. Fakultetssamordnarna finns för alla studenter vid sektionen och deras uppdrag går bland annat ut på att se till att utbildningarna på sektionen håller en hög kvalitet och att universitetet följer de regler och riktlinjer som finns.

Till fakultetssamordnarna kan du till exempel vända dig i frågor som rör studentinflytande och kvaliteten på din utbildning.

Hur kontaktar jag er?

Du kontaktar Samhällsvetenskapliga sektionens ordförande Emil Buckard på ordf.sam@uskar.se  

Fakultetssamordnarna sitter på Uppsala studentkårs kontor på Övre Slottsgatan 7.

Kontakt: fakultetssamordnare@uskar.se

Lies Youcefi
Vice ordförande
vice.sam@uskar.se
Emil Buckard
Ordförande
ordf.sam@uskar.se

Kårföreningar under vår sektion

This is a dynamic slider. Since custom code is needed for this, the items are only visible on the published site. You can find the code snippet in the CMS page settings. Make sure to check out the resources stated below to learn more about structure and styling of this section.

För närvarande finns det inga evenemang planerade. Håll utkik på våra sociala medier för att se när vi planerar något nytt!